Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Av befolkningen hör 75 procent till familjer

Familjerna indelas enligt om personerna är gifta, sambor eller lever i ett registrerat partnerskap och om de har barn. Utöver dessa finns det enföräldersfamiljer som bildar en egen klass. Här sätts ingen gräns för barnets ålder. I kapitel 3 behandlas barnfamiljer, dvs. familjer med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år. När det gäller föräldrar i barnfamiljer används också termen vårdnadshavare. I följande genomgång avser begreppet enföräldersfamiljer inte bara ensamförsörjarfamiljer, eftersom en person som har familjeställningen barn och som bor med sin mor eller far kan vara i vilken ålder som helst.

I slutet av år 2013 fanns det 1 471 000 familjer i Finland. Antalet ökade med nästan 5 400 familjer från året innan. Ökningen var omkring 200 större än året innan.

Av befolkningen hör 75 procent till familjer. Andelen har minskat med 0,2 procentenheter från året innan. Minskningen har varit i samma storleksklass sedan början av 1990-talet. Den andel av befolkningen som hör till familjer var som störst under 1960- och 1970-talen, då 87 procent hörde till familjer. Familjebefolkningen ökade med 6 800 personer under år 2013. Hela folkmängden ökade med 24 600 personer. I slutet av år 2013 var den genomsnittliga storleken på en familj 2,8 personer.

Tabell 1. Familjebefolkning och familjens medelstorlek åren 1950–2013

År        Familjer totalt  Familjebefolkning Befolkning      Andel av familjebefolkningen, % Familjens medelstorlek
1950 930 572 3 457 474 4 029 803 85,8 3,7
1960 1 036 270 3 855 037 4 446 222 86,7 3,7
1970 1 153 878 3 986 005 4 598 336 86,7 3,5
1980 1 278 102 4 023 091 4 787 778 84,0 3,1
1990 1 365 341 4 101 922 4 998 478 82,1 3,0
2000 1 401 963 4 053 850 5 181 115 78,2 2,9
2010 1 455 073 4 065 168 5 375 276 75,6 2,8
2012 1 465 733 4 075 094 5 426 674 75,1 2,8
2013 1 471 085 4 081 903 5 451 270 74,9 2,8

Den vanligaste typen av familj i Finland är fortfarande ett gift par utan barn. År 2013 var andelen sådana familjer 36 procent av alla familjer. Så sent som 2004 var den vanligaste familjetypen i Finland ett gift par med hemmaboende barn i någon ålder. År 2013 utgjorde de gifta paren med barn 30 procent av alla familjer. Den här familjetypen har emellertid länge minskat i antal, medan antalet barnlösa gifta par varit stigande. Antalet gifta par som bor med sina barn minskade med 4 600 familjer från året innan, medan minskningen från år 2005 till år 2006 ännu var 6 700. Eftersom de årliga förändringarna är små, är det svårt att klart visa på orsakerna till en minskning eller ökning av olika familjetyper.

Också antalet samboende par och deras andel av familjerna ökar. Samboende par utan barn utgör ändå bara 14 procent av alla familjer. Samboende par med barn utgör nuförtiden 8 procent av alla familjer. Deras andel har långsamt ökat under de senaste åren.

Antalet familjer med mor och barn har minskat under de senaste åren. Tio procent av alla familjer är familjer med mor och barn. Familjerna med far och barn är fortfarande ovanliga – bara två familjer av hundra. Den relativa andelen har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.

Tabell 2. Familjer efter typ åren 1950–2013

År      Totalt       Äkta par utan barn Äkta par med barn Sambor med barn Sambor utan barn Mor och barn Far och barn Registrerade manliga par 1) Registrerade kvinnliga par 1)
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. 137 803 22 356 .. ..
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. 129 706 19 845 .. ..
1970 2) 1 153 878 260 562 722 001 6 800 19 100 126 394 19 021 .. ..
1980 3) 1 278 102 302 818 711 226 36 200 65 900 140 725 21 233 .. ..
1990 1 365 341 364 452 640 062 65 896 123 471 147 297 24 161 .. ..
2000 1 401 963 436 019 514 868 102 581 160 132 159 432 28 931 .. ..
2010 1 455 073 513 889 446 433 117 254 195 967 149 651 30 278 706 895
2011 1 460 570 518 550 442 257 118 054 200 171 149 196 30 534 773 1 035
2012 1 465 733 523 221 439 194 118 136 203 334 149 143 30 714 829 1 162
2013 1 471 085 525 933 434 571 120 040 208 264 149 110 30 955 905 1 307
%
1950 100,0 19,0 63,8 .. .. 14,8 2,4 .. ..
1960 100,0 20,1 65,5 .. .. 12,5 1,9 .. ..
1970 2) 100,0 22,6 62,6 0,6 1,7 11,0 1,6 .. ..
1980 3) 100,0 23,7 55,6 2,8 5,2 11,0 1,7 .. ..
1990 100,0 26,7 46,9 4,8 9,0 10,8 1,8 .. ..
2000 100,0 31,1 36,7 7,3 11,4 11,4 2,1 .. ..
2010 100,0 35,3 30,7 8,1 13,5 10,3 2,1 0,0 0,1
2011 100,0 35,5 30,3 8,1 13,7 10,2 2,1 0,1 0,1
2012 100,0 35,7 30,0 8,1 13,9 10,2 2,1 0,1 0,1
2013 100,0 35,8 29,5 8,2 14,2 10,1 2,1 0,1 0,1
1) Antalet familjer av typen Registrerat par och barn uppgick till totalt 467.
2) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats på basis av intervjuundersökningar (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto (Samboende), Rättspolitiska forskningsinstitutet 49, Helsingfors 1981).
3) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats med registerbaserat familje- och sambomaterial för år 1981.

1.1 Familjetypen för äldre kvinnor och män är olika

Kvinnornas familjetyper varierar i olika åldersskeden. Bland kvinnor under 29 år med familj är den vanligaste familjetypen sambor utan barn. Redan då kvinnorna fyllt 29 år är den vanligaste familjetypen gifta par med barn. Detta är naturligt eftersom kvinnor föder sitt första barn vid en ålder av i genomsnitt 28,6 år och det första äktenskapet ingås i genomsnitt då kvinnan är 30,6 år. Först när kvinnorna fyllt 53 år är den vanligaste familjetypen gift par utan barn. Till de allra äldsta kvinnornas – minst 91 år – familjer hör oftare barn än make. Av kvinnorna i den här åldern hör bara nio procent till familjebefolkningen. Ålderdomen bland män ser annorlunda ut i ljuset av familjestatistiken. Fyrtioen procent av de män som fyllt 89 år hör till familjer. Familjen är då oftast gifta makar hos vilka det inte bor några barn.

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far och barn efter faderns ålder)

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far och barn efter faderns ålder)

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far och barn efter faderns ålder), relativ fördelning

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far och barn efter faderns ålder), relativ fördelning

1.2 Åldersskillnaden hos registrerade manspar är större än hos kvinnopar

I slutet av år 2013 levde 905 manspar och 1 307 kvinnopar i ett registrerat partnerskap, dvs. 221 fler par än år 2012. De här familjerna anges i största delen av tabellerna i denna publikation bland gifta par. I vissa av tabellerna som gäller hela landet utgör de här familjerna en egen grupp. Denna uppgift kan av datasekretesskäl anges kommunvis bara om det finns minst tio par.

I figur 2 anges de registrerade mans- och kvinnoparens åldersfördelning efter den yngre partnerns ålder. I övriga figurer anges de registrerade paren bland gifta par. De registrerade paren är fortfarande så få till antalet att de inte skulle kunna särskiljas som en egen grupp.

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2013

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2013

Åldersskillnaden för registrerade par är större än för gifta par. Den genomsnittliga ålderskillnaden är 5,7 år, medan åldersskillnaden för gifta par är i genomsnitt 3,5 år. Ålderskillnaden mellan manspar är i genomsnitt 7,2 år, vilket är klart större än den genomsnittliga åldersskillnaden mellan kvinnopar som är 4,8 år. Däremot är andelen lika gamla par i registrerade partnerskap mindre (7,9 %) än bland gifta par (12,4 %). Av de registrerade paren har 3,8 procent en åldersskillnad på minst 20 år, av de gifta paren har bara 0,5 procent en åldersskillnad på 20 år eller mer. Åldersskillnaden för manspar var klart oftare minst 20 år (7,8 %) än åldersskillnaden för kvinnopar (0,9 %).

1.3 Barnlösa kvinnor under 39 år oftare sambor än gifta

Samboendet är de unga barnlösa parens boendeform. Barnlösa kvinnor är ända upp till en ålder av 38 år oftare sambor än gifta. Bland mödrar finns det däremot fler samboende än gifta kvinnor bara i den lilla grupp mödrar som är under 25 år. När det gäller mödrar som är äldre än detta och som bor med sin partner är flertalet gifta. Ju äldre kvinnan är desto mer sannolikt är det att hennes parförhållande är äktenskap.

Andelen gifta par av alla familjer är 65 procent och av familjerna inom ett parförhållande 74 procent. Andelen samboende par av alla familjer är 22 procent. Av familjerna inom ett parförhållande är en fjärdedel sambor.

Av alla gifta par är 82 procent sådana där äktenskapet är vardera partens första. Av de samboende paren är 66 procent sådana par där ingendera parten tidigare varit gift. Det innebär att någondera parten bland de samboende paren i medeltal varit klart oftare tidigare gift än vad som är fallet bland de gifta paren. Bland 86 procent av de registrerade mansparen hade ingendera parten tidigare varit gift, bland kvinnoparen var andelen 74 procent.

1.4 Civilståndet bland dem som bor med sin sambo är oftast ogift

Av kvinnor som bor med sin sambo utan barn var 74 procent ogifta och av männen 75 procent, vilket innebär att det knappt är någon skillnad mellan könen. Fler samboende kvinnor är änkor än samboende män änklingar. Det finns knappt någon skillnad i civilståndet bland de kvinnor och män som bor med barn och sambo.

Tabell 3. Mannens/hustruns/faderns/moderns civilstånd i samboförhållanden och familjer med en förälder år 2013

Civilstånd Familjetyp
Manlig sambo inga barn Kvinnlig sambo inga barn Manlig sambo och barn Kvinnlig sambo och barn Far och barn Far och barn under 18 år Mor och barn Mor och barn under 18 år
Ogift 74,9 73,9 78,7 78,5 19,6 27,7 32,6 41,3
Gift 0,7 0,6 0,4 0,4 13,2 15,1 10,3 12,5
Frånskild 22,5 21,5 20,3 20,0 51,3 52,3 42,7 43,6
Änka/änkling 1,8 4,0 0,5 1,1 16,0 5,0 14,5 2,7
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 208 225 208 192 120 036 120 017 30 943 16 159 148 938 102 006

Fäder och mödrar i enföräldersfamiljer har olika civilstånd. Över hälften av fäderna är frånskilda, av mödrarna 43 procent. Av mödrarna är nästan en tredjedel ogifta, av fäderna omkring en femtedel. Man bör dock beakta att det inte finns några begränsningar ifråga om barnens ålder, dvs. här avses inte ensamförsörjare. Ett barn i enföräldersfamiljer kan vara i vilken ålder som helst, dvs. hit hör också familjer som till exempel består av gamla mödrar som är änkor och deras vuxna barn.

Tabell 3 har kompletterats med kolumner över enföräldersfamiljer, dvs. fäder och mödrar som har minderåriga barn. Deras civilstånd avviker till sin struktur klart från gruppen med alla enföräldersfamiljer: det finns färre änkor och änklingar och fler av alla övriga civilstånd. Märkas bör att det finns relativt sett fler änklingar bland ensamförsörjande fäder än änkor bland ensamförsörjande mödrar. Detta trots att färre fäder blir änklingar än mödrar blir änkor. Vid en skilsmässa stannar barnen i allmänhet hos modern, vid dödsfall finns det emellertid inget val.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, 1. Av befolkningen hör 75 procent till familjer . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_001_sv.html