Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 touko-heinäkuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
8-10/2004 11/2004-1/2005 2-4/2005 5-7/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,0 5,3 5,4 6,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,6 3,2 3,6 5,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,7 4,0 3,3 2,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,5 7,4 6,7 9,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,6 8,3 5,6 4,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui kuluvan vuoden touko-heinäkuussa. Toimialan liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 5,3 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui hieman edellisestä kolmen kuukauden ajanjaksosta. Toimialan liikevaihto kasvoi kuitenkin uusimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 2,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hidastumiseen vaikutti eniten posti- ja teleliikenteen toimiala, jonka liikevaihto laski 1,1 prosenttia. Myös maa- ja vesiliikenteen viimeaikainen heikko kehitys on heikentänyt päätoimialan liikevaihdon kasvua. Maaliikenteen liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 3,2 prosenttia ja vesiliikenteen laski 0,1 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden päätoimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti touko-heinäkuussa. Toimialan liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksosta. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta tutkimuksessa ja kehittämisessä, jossa liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia. Päätoimialan kasvun takana on kuitenkin, liikevaihdon arvolla mitattuna suurimman palvelualojen alatoimialan, muun liike-elämää palvelevan toiminnan vahva kasvukehitys. Toimiala kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 10,4 prosenttia. Myös muut alatoimialat olivat selvässä kasvussa. Tietojenkäsittelyn toimialan liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia, koneenvuokraus 6,3 prosenttia ja kiinteistöalan palvelut 5 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 touko-heinäkuussa 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli ympäristönhuollossa, jonka liikevaihto lisääntyi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 6,6 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta touko-heinäkuussa työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 35,9 prosenttia. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 19,4 prosenttia sekä lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin 11,7 prosenttia. Heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto laski 1,1 prosenttia sekä vesiliikenteessä, jossa laskua oli 0,1 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset touko-heinäkuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Vuoden 2001 huippukasvun jälkeen ei toimialalla ole päästy vastaavanlaiseen kasvukehitykseen ennen vuoden 2005 toista neljännestä, jolloin liikevaihdon kasvu kiihtyi jälleen 6 prosenttiin. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu näyttää edelleen hidastuneen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja on jatkunut vakaana vuoden loppuun asti. Kasvu oli nopeampaa kuin kahtena edeltävänä vuonna ja vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2004 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Kasvusuuntainen kehitys on jatkunut toimialalla edelleen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut selvästi edellisen vuoden lopun voimakkaasta kasvusta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 13.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia touko-heinäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/07/plv_2005_07_2005-10-13_kat_001.html