Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

1.1. Sammandrag

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick år 2011 kännedom om totalt 458 000 brott i hela landet, vilket är sex procent fler än året innan. Under de senaste tio åren registrerades i genomsnitt 435 000 brott per år. Under år 2011 klarades 271 000 brott upp, medan motsvarande siffra året innan var 268 000.

Merparten av brotten har bokförts av polisen. Tullen och gränsbevakningen fick kännedom om 11 000 brott, dvs. 18 procent fler än året innan. En femtedel av de brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom var alkoholbrott eller -förseelser och narkotikabrott

Sett till landskap ökade antalet brott från år 2010 till år 2011 relativt sett mest på Åland, med 21 procent, och minskade mest i Egentliga Tavastland, med 4 procent.

Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2011

Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2011

1.2. Egendomsbrott

Den största gruppen brott som kommit till polisens kännedom utgörs av stölder, snatterier och grova stölder. Dessa uppgick till 151 000, vilket är två procent fler än året innan. Under åren 2001–2010 anmäldes i genomsnitt 159 000 stöldbrott. Antalet bokförda 'vanliga' stölder uppgick till 75 000, dvs. fyra procent fler än året innan. Antalet grova stölder uppgick till 3 100. Under de senaste tio åren uppgick antalet grova stölder till i genomsnitt 2 500 per år. Antalet snatterier uppgick till 73 000, vilket är lika många som året innan.

Figur 2. Egendomsbrott 2011 (Totalt 259 771 brott)

Figur 2. Egendomsbrott 2011 (Totalt 259 771 brott)

Antalet anmälda inbrott uppgick till 40 000, vilket är 1 100 fall fler än året innan. Antalet bokförda inbrott i motorfordon uppgick till 14 000, vilket är två procent fler än året innan. Antalet inbrott i affärslokaler ökade med 11 procent. Nu uppgick dessa till 4 500. Sedan år 2001 har deras antal nästan halverats. Det totala antalet bostadsinbrott ökade med tre procent jämfört med året innan. År 2011 uppgick dessa till 6 700, av vilka 1 800 var inbrott i stugor.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 12 000, vilket är sju procent fler än året innan.

År 2011 fick polisen kännedom om totalt 1 100 bokförings- och gäldenärsbrott, vilket är lika många som året innan. Även om dessa brott bara uppgick till drygt hälften av antalet toppåret 1996, har de mer än fördubblats sedan år 1991.

Antalet bedrägerier uppgick till 18 000, vilket är 12 procent fler än året innan. Tio år tidigare bokfördes 11 000 bedrägerier.

Antalet skadegörelser uppgick under den senaste tioårsperioden till i genomsnitt 50 000 per år. Nu uppgick de till 55 000, vilket är 12 procent fler än året innan.

Antalet anmälda rån var 1 600, vilket var åtta procent fler än året innan. Under åren 2001–2010 gjordes i genomsnitt 1 800 rån per år.

Tabell 1. Vissa egendomsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2011

Landskapet Inbrott   Stöld av
motor-
fordon
Rån Skadegörelse Förfalskning Bedrägeri,
betalnings-
bedrägeri
HELA LANDET 735 222 30  1 018 60 434
Nyland 898 303 45 1 518 95 527
Egentliga Finland 910 309 37 784 51 397
Satakunta 790 217 23 771 44 324
Egentliga Tavastland 639 176 19 766 34 380
Birkaland 630 120 25 1 021 48 365
Päijänne-Tavastland 849 261 24 928 45 389
Kymmenedalen 712 207 20 826 35 392
Södra Karelen 608 164 22 850 57 327
Södra Savolax 858 209 22 823 29 361
Norra Savolax 537 191 25 850 53 336
Norra Karelen 532 134 16 855 39 355
Mellersta Finland 703 125 25 746 54 323
Södra Österbotten 353 65 9 565 36 369
Österbotten 599 94 15 814 24 279
Mellersta Österbotten 342 88 4 753 23 239
Norra Österbotten 581 271 27 678 47 405
Kajanaland 531 169 15 847 53 246
Lappland 599 200 17 855 39 346
Åland 790 81 11 913 53 236

1.3. Våldsbrott

År 2011 fick polisen kännedom om totalt 40 000 misshandelsbrott, vilket är en femtedel fler än under år 2010. Under perioden 2001–2010 anmäldes i genomsnitt 31 000 misshandelsbrott per år. Antalet fall av grov misshandel ökade med tre procent. De uppgick till 2 100. Ökningen av antalet misshandelsbrott beror huvudsakligen på en ändring i lagstiftningen som trädde i kraft i början av år 2011.

Av misshandelsbrotten begås en dryg tredjedel på offentliga platser utanför affärscentra och offentliga tillställningar och likaså i en dryg tredjedel är brottsplatsen en privat bostad.

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2011 (Totalt 40 171 brott)

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2011 (Totalt 40 171 brott)

Antalet brott mot liv uppgick till 114. Detta var 4 fall fler än år 2010. Under tioårsperioden 2001–2010 var årsgenomsnittet 124. Motsvarande siffra under åren 1991–2000 var 142. Antalet försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter minskade från 308 till 306. Under den senaste tioårsperioden var genomsnittet 346.

År 2011 begicks nästan två av tre brott mot liv i privata bostäder.

Antalet våldtäkter uppgick till 1 039, medan motsvarande siffra för året innan var 818. Under perioden 2001–2010 anmäldes i genomsnitt 652 våldtäkter per år. Polisen fick kännedom om 1 682 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 82 procent (758 fall) fler än årsgenomsnittet under perioden 2001–2010. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Tabell 2. Vissa våldsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2011

Landskapet Dråp, mord
eller dråp
under
förmildrande
omständigheter
samt försök
till dessa  
Misshandel Grov
misshandel
Lindrig
misshandel
Våldtäktsbrott
HELA LANDET 8 495 38 210 19
Nyland 7 606 35 242 20
Egentliga Finland 4 441 31 260 20
Satakunta 10 481 54 162 12
Egentliga Tavastland 8 394 47 206 17
Birkaland 7 427 32 175 12
Päijänne-Tavastland 12 435 37 203 14
Kymmenedalen 8 349 29 217 13
Södra Karelen 10 404 30 197 15
Södra Savolax 5 458 47 264 14
Norra Savolax 10 427 36 314 17
Norra Karelen 5 369 48 193 40
Mellersta Finland 8 537 43 137 13
Södra Österbotten 10 382 30 98 12
Österbotten 10 413 50 121 14
Mellersta Österbotten 6 543 31 250 23
Norra Österbotten 8 557 34 157 35
Kajanaland 15 629 68 202 16
Lappland 9 418 54 223 24
Åland 11 356 46 169 28

1.4. Rattfyllerier och trafikbrott

Antalet grova rattfyllerifall ökade med en procent och antalet övriga rattfyllerifall med två procent. Sammanlagt uppdagades 21 000 rattfyllerifall, dvs. två procent fler än år 2010. Antalet rattfylleribrott har under de senaste två åren varit som lägst sedan mitten av 1990-talet. Sedan rekordsiffrorna år 1990 har de minskat med en dryg fjärdedel.

Av personer misstänkta för rattfylleri hade 84 procent använt alkohol och 13 procent annat berusningsmedel som enda rusmedel. Resterande tre procent hade använt båda.

Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2011

Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2011

År 2011 registrerades 505 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är lika många som året innan. Största delen av dem är förseelser som avslöjas i samband med polisen övervakning och ledning. Antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten uppgick till 4 100, vilket är 13 procent fler än år 2010. Polisen bokförde 334 000 fall av brott mot hastighetsbegränsningar, lika många som året innan.

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2011

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2011

1.5. Rusmedelsbrott

År 2011 uppdagades totalt 20 000 narkotikabrott, dvs. tre procent fler än år 2010. Antalet fall av grovt narkotikabrott minskade med fyra procent. De uppgick till 1 000. Under perioden 2001–2010 uppgick antalet narkotikabrott i genomsnitt till 16 000 per år.

Brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom, vilka ingår i siffrorna för åren 2009–2011, ökar antalet narkotikabrott med 6–8 procent jämfört med narkotikabrott som bara kommit till polisens kännedom.

Figur 6. Narkotikabrott 2011 (Totalt 20 394 brott)1

Figur 6. Narkotikabrott 2011 (Totalt 20 394 brott)1

Antalet bokförda alkoholbrott och -förseelser uppgick till 5 100. Detta är en fjärdedel fler än året innan.

Då man statistikför rusmedelsbrott har brott som omfattar flera delgärningar antecknats som ett brott. Rusmedelsbrotten är av sådan natur att de vanligtvis bara avslöjas som resultat av polisens eller tullens och gränsbevakningsmyndigheternas verksamhet och merparten av brotten förblir oavslöjade.

1.6. Uppklarade brott

Polisen klarade under år 2011 upp totalt 271 000 brott. Uppklarningsprocenten var 59, dvs. tre procentenheter lägre än året innan. Tio år sedan var motsvarande siffra 53. Uppklarningsprocenten av brott har räknats på så sätt att de brott som anmälts till polisen under statistikåret och alla brott som klarats upp under samma år har jämförts med varandra.

Av egendomsbrotten klarade polisen upp 39 procent och av brotten mot liv och hälsa 75 procent.

Av kommuner med över 30 000 invånare hade Seinäjoki och Kotka de högsta uppklarningsprocenterna av brott, 78 resp. 70, medan Helsingfors och Vanda hade de lägsta, 51 resp. 55.

Uppklarningsprocenten varierar ganska kraftigt mellan olika typer av brott. Av trafikfylleri-, trafik- och rusmedelsbrotten klaras nästan alla brott upp på grund av det sätt på vilket de upptäcks. Av bedrägerierna klarades nästan 80 procent upp och av brotten mot liv 81 procent. Uppklarningsprocenten för misshandelsbrott var 75.

De lägsta uppklarningsprocenterna fanns bland stöldbrott, skadegörelser, betalningsmedelsbedrägerier och olovliga tillgrepp av motorfordon. År 2011 klarades var sjätte av de 'vanliga' stölderna upp. Av skadegörelserna klarades var femte upp och av betalningsmedelsbedrägerierna vart fjärde. Nästan 30 procent av alla olovliga tillgrepp av motorfordon klarades upp. Av rånen klarades hälften upp och av våldtäkterna nästan 60 procent.

Tabell 3. Uppklarningsprocent för vissa typer av brott 1986-2011

Brott 1986-1990   1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ALLA BROTT 65 51 51 56 60 60 62 59 62 59
Stöld 25 17 14 15 17 18 19 18 18 17
Grov stöld 39 29 40 41 44 38 40 33 38 34
Snatteri 78 70 67 58 56 56 57 57 59 57
Rån 53 43 42 45 45 44 51 50 51 49
Skadegörelser 29 27 27 26 26 25 25 24 24 21
Misshandel 79 74 76 80 81 77 85 82 80 75
Grov misshandel 85 84 83 87 91 81 93 89 87 85
Lindrig misshandel 95 86 79 75 73 70 75 73 74 73
Dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter
97 94 90 93 86 79 103 91 97 81
Försök till dråp,
mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter
95 91 92 94 103 89 104 98 92 91
Våldtäktsbrott 63 56 57 63 62 60 66 74 69 59

1.7. Misstänkta för brott

För de 271 000 brott som klarades upp år 2011 misstänktes 303 000 personer. Av dem var 18 procent kvinnor.

Utöver den kvantitativa skillnaden avviker männens och kvinnornas brottslighet på det sätt att kvinnornas andelar av misshandel, rattfylleri och skadegörelse är små jämfört med männens. På 20 år har dock andelen kvinnor som misstänkts för misshandel och rattfylleri fördubblats. De mest typiska brotten för kvinnor är snatteri, bedrägeri, förskingring och förfalskning.

Tabell 4. Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 2000-2011

År Misstänkta personer - ålder
Män
totalt  
Kvinnor
totalt 
Under
15 år
män
Under
15 år
kvinnor
15–17 år
män
15–17 år
kvinnor
18–20 år
män
18–20 år
kvinnor
21–år
män
21–år
kvinnor
2000 232 810 41 520 8 002 2 812 26 554 5 003 32 204 4 593 164 050 29 112
2001 227 035 40 878 7 218 3 121 23 165 4 490 34 231 4 717 162 421 28 550
2002 226 806 38 805 6 808 2 641 20 216 4 230 34 654 5 113 165 128 26 821
2003 236 391 42 097 7 600 2 590 19 033 4 127 35 161 5 300 174 597 30 080
2004 250 087 47 028 8 342 3 182 20 063 4 763 33 466 5 670 188 216 33 413
2005 250 489 46 580 7 289 3 047 22 486 4 546 31 983 5 521 188 731 33 466
2006 239 264 45 093 6 934 2 725 19 296 4 093 28 830 5 783 184 204 32 492
2007 250 303 57 847 8 347 2 749 19 783 4 077 29 702 5 433 194 471 45 588
2008 257 955 50 240 10 577 3 198 20 592 4 207 30 388 5 987 196 398 36 848
2009 247 229 51 298 8 846 3 172 19 049 4 635 27 261 5 923 192 073 37 567
2010 249 123 52 930 8 023 3 414 18 542 5 053 27 431 5 722 195 127 38 741
2011 248 787 53 975 9 091 3 640 19 359 5 230 28 224 5 943 192 113 39 162

År 2011 var andelen unga och minderåriga – under 21-åringar – av alla dem som misstänkts som skyldiga 24 procent. De ungas andelar är stora i alkoholbrott, rån, skadegörelsebrott och olovliga tillgrepp av motorfordon. Av dem som misstänkts för rån är 44 procent unga. I fråga om skadegörelsebrott var procenttalet 47 och i fråga om olovliga tillgrepp av motorfordon 34. När det gäller misstänkta för misshandel var andelen unga 23 procent.

Merparten av de personer som misstänkts för brott, 65 procent, var misstänkta för ett brott år 2011. En tredjedel misstänktes för 2–10 brott och tre procent var misstänkta för fler än 10 brott.

Figur 7. Misstänkta efter antal brott 2011

Figur 7. Misstänkta efter antal brott 2011

1.8. Brottsoffer

År 2011 blev 39 000 personer offer för de misshandelsbrott som polisen fick kännedom om, dvs. en femtedel fler än året innan. Av offren var 24 000 (61 procent) män och 15 000 (39 procent) kvinnor. Antalet manliga offer var 15 procent och antalet kvinnliga offer 29 procent högre än år 2010. Den typiska åldern för manliga offer för misshandelsbrott var 18 år och för kvinnliga offer 19 år. Till dessa åldersgrupper hörde 3 100 (8 procent) av alla offer. Av dem som blev offer för misshandelsbrott hade 5 000 (13 procent) fyllt 50 år. Lagstiftningen gällande lindrig misshandel, som förnyades i början av år 2011, ökade antalet avslöjade misshandelsbrott.

Figur 8. Misshandelsbrottsoffer efter ålder 2011

Figur 8. Misshandelsbrottsoffer efter ålder 2011

Antalet misshandelsbrott mot barn under 18 år ökade år 2011 med 18 procent jämfört med året innan. Året innan var antalet barnoffer 5 200, medan det nu var 6 100. Detta är 15 procent av alla misshandelsbrottsoffer. Av dem som råkat ut för misshandel som barn var 3 500 (65 procent) pojkar och 2 100 (35 procent) flickor. Till åldersgruppen 0–6 år hörde 12 procent av offren, till 7–14-åringar 41 procent och till 15–17-åringar 46 procent.


Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2011, 1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_kat_001_sv.html