Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2014

Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 2 928 euro i oktober 2013. Medeltalet för totallönerna var 3 284 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

När man granskar heltidsanställda löntagares medianlöner efter yrkets huvudgrupp skiljer sig chefer 1) från andra yrkesgrupper på grund av de högsta medianlönerna (5 580 euro). De näst högsta medianlönerna hade specialisterna, 3 873 euro.

Medianlönerna för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt process- och transportarbetare var nästan lika stora, dvs. 2 864 och 2 840 euro. De lägsta medianlönerna hade service- och försäljningspersonal och övriga arbetstagare. Av den heltidsanställda service- och försäljningspersonalen tjänade hälften mindre än 2 352 euro i månaden.

Stor spridning bland chefernas löner

Heltidsanställda löntagares löner varierar inom yrkena och mellan yrkesgrupperna. Spridningen av lönerna inom yrkesgruppen var störst bland cheferna. Tio procent av cheferna tjänade mindre än 3 381 euro och tio procent mer än 9 094 euro; skillnaden mellan första och nionde decilen var nästan tre gånger så stor.

I andra yrkesgrupper var spridningen av totallönerna mindre. Beroende på yrkesgrupp var totallönerna 1,6–2,3 gånger högre i den högsta decilen än i den första decilen. Allmänt taget var skillnaden i totallönerna mellan första och nionde decilen större ju högre yrkesgruppens medianlön var.

Heltidsanställda löntagares totallöner i 1:a och 9:e decilen efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

Heltidsanställda löntagares totallöner i 1:a och 9:e decilen efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

Skillnaderna mellan yrkesgrupperna i botten av lönefördelningen (1:a decilen) var mindre än i toppen av lönefördelningen (9:e decilen). I de flesta lönegrupperna tjänade tio procent av löntagarna mindre än 2 200 euro. De lägsta lönerna hade yrkesgruppen övriga arbetstagare, där tio procent av de heltidsanställda löntagarna tjänade mindre än 1 693 euro i månaden. Yrkesgruppen övriga arbetstagare består av städarbetare samt medhjälpare inom olika branscher.

Spridningen av totallönerna ökade mellan yrkesgrupperna i den nionde decilen. När det gäller service- och försäljningspersonal var den 9:e decilen kring tre tusen euro, medan tio procent av process- och byggarbetarna tjänade mer än fyra tusen euro i månaden. Av cheferna tjänade tio procent mer än nio tusen euro i månaden.

Lönetilläggen höjer totallönerna

Olika lönetillägg utgör en betydlig del av lönerna, i synnerhet i de högsta decilerna. År 2013 uppgick chefernas naturaförmåner i den högsta decilen till i genomsnitt 600 euro i månaden. När det gäller specialister och experter hade naturaförmånerna inte så stor betydelse.

Tillägg för skiftarbete och övertidsersättningar ökar betydligt totallönerna i den översta decilen för service- och försäljningspersonalen, byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt process- och transportarbetare. Hos process- och transportarbetare bildade tilläggen för skiftarbete och övertidsersättningar 21 procent av totallönerna i den högsta decilen. Motsvarande siffra för service- och försäljningspersonalen var 13 procent.

I totallönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertid och tilläggsarbetstid, arbetstidstillägg, läges- och miljötillägg, tillägg som utbetalas på basis av uppgift, yrkesskicklighet och tjänsteår, prestationsbaserade lönedelar, beredskaps- och jourersättning samt naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.


1) Lönestrukturstatistiken omfattar inte företagens högsta ledning.

Källa: Lönestrukturstatistik 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2014-10-14_tie_001_sv.html