Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Besök

Ett Finlandsbesök av en resenär som inte bor i Finland är grundenhet inom gränsintervjuundersökningen. Ett besök inleds vid passerande av gränsen till Finland och avslutas vid följande passerande av gränsen när resenären lämnar Finland. Under en resa kan resenären göra flera besök i Finland. Uppgifterna i undersökningen gäller i huvudsak just det besöket för vilket uppgifterna insamlas vid besökets slut.

Boningsort

Boningsort (place of residence) definieras som den ort på vilken en person fortlöpande varit eller kommer att ha varit bosatt under mer än 12 månader. Personen skall ha en bostad på orten ifråga. I gränsintervjuundersökningen registreras boningsort för resenärer från vissa bosättningsland med hjälp av en särskilt definierad indelning i bostadsområde (area of residence).

Bosättningsland

Bosättningsland (country of residence) definieras som det land i vilket en person fortlöpande bott eller kommer att ha bott under mer än 12 månader. Personen skall ha en bostad i landet ifråga. Personen kan samtidigt ha fler än ett bosättningsland. Resenärer som passerar Finlands gräns definieras som utländska besökare (non-residents) efter bosättningsland, inte efter medborgarskap (nationality).

Dagsbesökare

En dagsbesökare (same-day visitor) är en turist som inte övernattar under resan eller på platsen för besöket, varken i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri logi. Den internationella dagsbesökaren är en internationell turist som inte övernattar i det land som är målet för resan. En inhemsk dagsbesökare är en inhemsk turist som inte övernattar på platsen för besöket i sitt bosättningsland.

Dagsbesökaren stannar under en kortare tid än 24 timmar på resmålet, ankomst och avresa sker under samma dygn. Som dagsbesökare räknas också kryssningspassagrare, som övernattar ombord och går iland på platsen för besöket. Båten är då startplats för dagsbesökaren.

Fritidsresa

Fritidsresa (leisure trip) hänvisar till syftet med och motivet för resan. En fritidsresa är en resa utanför en persons vanliga omgivning och dess huvudsyfte i Finland är fritid, semester, rekreation, hobbyer o.d. Resenären betalar vanligen själv de kostnader som förorsakas av resan. I gränsintervjuundersökningen särskiljer man fritidsresor från besök hos släkt och vänner.

Inkvarteringssätt

I gränsintervjuundersökningen registreras den utländska resenärens alla inkvarteringssätt vid övernattning i Finland. De olika inkvarteringssätten som registreras är t.ex. hotell, campingplats, egen bostad/stuga och inkvartering hos släkt och vänner. Bestämningen av inkvarteringssätt baserar sig på resenärens egen uppgift.

Medborgarskap

Medborgarskapet bestäms enligt det land som utfärdat passet. En person kan ha flera eller inget medborgarskap. Innehav av främlingspass godkänns också som medborgarskap.

Paketresa

En paketresa (package travel, package tours, package holidays) omfattar ett antal turisttjänster som researrangörer sammanställer i förväg (charterresor) och som köps till ett allt-i-ett-pris. Paketresan omfattar åtminstone resor och logi. Dessutom kan det ingå måltider (hel- eller halvpension eller enbart frukost), bussresor, hyrbil, inträdesbiljetter, utflykter, programtjänster, behandlingar o.d. Priset på en paketresa är i allmänhet billigare än när man köper tjänsterna i paketet separat. En vanlig synonym för paketresa är "charterresa".

Resans huvudmål

Resans huvudmål i Finland är det resmål som den utländska resenären uppger som huvudsakligt mål. Det kan finnas flera huvudmål för en resa av vilka högst två antecknas. I gränsintervjuundersökningen registreras resans huvudmål på kommunnivå. Huvudsakligt mål kan också vara en plats där resenären inte har övernattat.

Resans syfte

Resans huvudsyfte syftar på avsikten med resan, dvs. motivet. Resans huvudsakliga syfte kan t.ex. vara tjänsteresa, fritidsresa, besök hos släkt och vänner eller en kombination av dessa orsaker. I gränsintervjuundersökningen utreds huvudsyftet med resan i Finland, inte nödvändigtvis för hela resan.

Resenär

Alla utlänningar som besöker Finland och som stannar mindre än 12 månader i landet är enligt gränsintervjuundersökningen resenärer. Att bestämmas som resenär beror inte på huvudsyftet med Finlandsbesöket. Som resenär betraktas också en sådan person som anlänt på ett Finlandsbesök för vilken Finland är den normala omgivningen (t.ex. arbetsplatsen ligger i Finland).

Tjänsteresa

Enligt den internationella turistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definition hänför sig tjänsteresa som grupp till alla sådana resor som har anknytning till arbetet eller den yrkesmässiga verksamheten och som sker utanför den vanliga omgivningen. Tjänsteresor görs på grund av förpliktelser som gäller yrkesställning eller den ekonomiska verksamheten i den enhet där personen arbetar. Till denna grupp hör bl.a. köp- och försäljningsresor, deltagande i möten, konferenser och kongresser, deltagande i försäljningsmässor och -utställningar, tjänsteresor för arbetstagare inom den offentliga förvaltningen och internationella organisationer, studier i anslutning till yrket (kurser) samt arbetstagarnas belöningsresor, dvs. incentive resor. Vanligen betalar arbetsgivaren de kostnader som förorsakas av resan. I den finländska reseundersökningen används benämningen arbets- eller konferensresa om resor i denna grupp.

Turist

Med turist (tourist, overnight visitor) avses en övernattande turist, som tillbringar minst en natt på resmålet, antingen i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri inkvartering. En internationell turist är en turist som tillbringar minst en natt i det land som är målet för resan. Med inhemsk turist avses en turist som tillbringar minst en natt på den plats som är målet för resan.

En turist som inte övernattar en enda gång under sin resa är en dagsturist (dagsbesökare).

Turistkonsumtion

Med turistkonsumtion (tourism expenditure) avses de totala kostnaderna av resan, som turisten själv betalar eller någon annan betalar för honom/henne. Turistkonsumtionen omfattar utgifter för varor och tjänster både under resan och på resmålet. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår i turistkonsumtionen. Också persontrafiktjänster (inhemska eller internationella) ingår (jfr resebalansen).

Vanlig omgivning

Den vanliga omgivningen (the usual environment) består av en persons närmiljö. Dit hör hemmet och de platser som personen arbetar eller studerar på samt andra platser som han/hon ofta besöker (t.ex. dagligvaruaffär, bank o.d.).

Begreppet vanlig omgivning, och därmed också turismen, har två dimensioner: frekvens och avstånd. De platser som man besöker regelbundet och ofta hör till den vanliga omgivningen, även om de är belägna på ett långt avstånd från den fasta bostaden (t.ex. resor varje vecka till fritidsbostaden). Å andra sidan hör platserna nära den fasta bostaden till den vanliga omgivningen, även om man besöker dem mer sällan.

Övernattning

Längden på den utländska besökarens vistelse i Finland mäts med övernattningar. En övernattning är en natt som besökaren tillbringat i Finland oberoende av inkvarteringssätt. Övernattning omfattar inte den tid som tillbringas i bil, båt eller annat fordon, om övernattningen sker på resan till Finland. Om resenären har övernattat i ett fordon, t.ex. tåg eller husbil, under sitt Finlandsbesök, räknas det som en övernattning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/kas_sv.html