Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Rakennuslupatilasto kuvaa uusille talonrakennuksille ja rakennusten laajennuksille kuukausittain myönnettyjen rakennuslupien määrää ja muutosta. Määrää tilastossa mitataan mm. rakennuksen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä. Tilastoon ei sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset eivätkä uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset. Rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten myöntämiin rakennuslupiin ja niistä Väestörekisterikeskukselle toimittamiin rakennus- ja huoneistotietoihin. Rakennukset luokitellaan rakennusluokituksen käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin. Rakennusluokitus (Tilastokeskus 1994) perustuu rakennusten pääasialliseen käyttötarkoitukseen. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy rakennuslupaa myönnettäessä tai luvanvaraisesti rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Rakennus- ja asuntotuotantotilastojen tuotantoa ja tietosisältöä ohjaa Euroopan Unionin komission asetus lyhyen aikavälin tilastoista N:o 1165/98. Asetus velvoittaa jäsenvaltioita tuottamaan rakennusluvista kuukausittain kappale ja kerrosalatietoja (m2). Tilastojen muuttujat on määritelty Euroopan Unionin komission asetuksessa 588/2001. Rakennuslupatietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään perustuu väestötietolakiin 507/1993. Tilastojen laadintaa ohjaa tilastotoimen yleislaki, tilastolaki 280/2004.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Rakennuslupatilaston perusjoukon muodostavat rakennuslupaa edellyttävät uudet rakennukset ja laajennukset sekä näihin sijoittuvat uudet asuinhuoneistot. Laskettavat ja julkaistavat tiedot ovat aineiston mukaisia summatietoja, jotka luokitellaan valitun luokittelijan, esimerkiksi käyttötarkoituksen mukaisesti. Uusimpia, ennakollisia kuutio-, ja kappalemäärätietoja ei voi suoraan verrata edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tietoihin. Julkaisussa esitettävät muutosprosentit lasketaan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan ennakkotietoihin vertaamalla.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto perustuu kokonaisaineistoon, joka täydentyy vähitellen sitä mukaa kun kuntien rakennusvalvontaviranomaiset vievät tietoja rekisteriin. Julkaistut ennakolliset tiedot tarkentuvat perusaineiston täydentymisen ja tietojen korjaantumisen vuoksi aina lopullisten tilastojen laadintahetkeen, tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden puoliväliin saakka. Viimeisimmän julkaistun kuukauden alipeitto on viime vuosina ollut keskimäärin noin 15 prosenttia rakennushankkeiden tilavuudella mitattuna.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Rakennuslupatilasto julkaistaan ennakollisena kahden kuukauden viiveellä. Lopulliset tilastot julkaistaan tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden puolivälissä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Myönnetyt rakennusluvat julkaistaan Tilastokeskuksen internet sivuilla julkistamistiedotteena, pdf-muotoisena julkaisuna ja painettuna julkaisuna kuukausittain. Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (StatFin). Lisäksi Tilastokeskus tuottaa maksullisia erityisselvityksiä rakennuslupatilastosta asiakkaiden toimeksiannosta. Rakennuslupatilastoihin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilastojen kotisivuilta, niitä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä ja perusrekisterin tietosisällön osalta Väestörekisterikeskuksesta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Rakennuslupatilaston tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1985. Tätä vanhempia sarjoja ei ole muunnettu nykyisen rakennusluokituksen mukaisiksi.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Rakennuslupatilastot perustuvat lopullisten tietojen valmistuessa kattavaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rekisteriaineistoon.


Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 19.02.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. joulukuu 2009, Laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2009/12/rl_2009_12_2010-02-19_laa_001_fi.html