Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste, Rahoitustoiminta, rahoitusleasingtiedot

1. Tilastotietojen relevanssi

Rahoitusleasing-tilasto sisältää vuosittain sektori- ja toimialakohtaista tietoa luottolaitosten ja muiden leasingilleantajien koneiden ja laitteiden rahoitusleasingistä sekä kiinteistöleasingistä ja sale-and-lease-back -toiminnasta. Tilastosta käy ilmi vuoden aikana tehtyjen rahoitusleasinghankintojen ja solmittujen kiinteistöleasing- ja sale-and-leaseback -sopimusten arvo sekä rahoitusleasingin kautta saadut leasingvuokrat. Rahoitusleasingtietoja on kerätty vuodesta 1985 lähtien. Tietoja tarvitaan muun muassa kansantalouden tilinpidon laadintaan ja valtiovarainministeriön selvityksiin.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Rahoitusleasing-tilasto on kokonaistutkimus, jonka perusjoukkona ovat rahoitusleasingiä harjoittavat luottolaitokset ja muut rahoitusleasingin harjoittajat. Luottolaitoksiin luokitellaan ne yritykset, joilla on luottolaitoslupa. Tiedot kerätään vuosittain sähköisellä lomakkeella, ja saaduista vastauksista laaditaan yhteenveto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Valtaosaa tiedoista voidaan pitää varsin luotettavina. Tiedonantajien toimittamien tietojen oikeellisuutta arvioidaan. Jossakin määrin tietoja voidaan verrata luottolaitostilastoinnin yhteydessä kerättäviin tietoihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Rahoitusleasing-tilasto laaditaan kerran vuodessa. Tiedot julkaistaan huhtikuun alkupuolella, jolloin tilaston viipeeksi tulee hieman yli kolme kuukautta. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan etukäteen tämän sivuston kohdassa “Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus

Tilasto julkaistaan nykyään ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Vuosien 2006 ja 2007 tiedot julkaistiin lisäksi maksullisena Excel-taulukkopakettina. Vuosien 2002–2007 tiedot julkaistiin “Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat” -painojulkaisussa. Vuosina 1985–1987 ja 1992–2001 tiedot julkaistiin omana julkaisunaan. Vuosien 1988–1991 tiedot julkaistiin rahoitusyhtiöiden tilinpäätöstilastossa.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2009 tiedoista alkaen kyselylomakkeen sisältöä uudistettiin. Tällöin otettiin käyttöön uusi toimialaluokitus TOL2008. Toimialoittaisiin tietoihin syntyi toimialaluokituksen vaihtumisen myötä katkos.

Samassa yhteydessä kyselyyn lisättiin ja siitä poistettiin kysymyksiä. Tärkeimmät muuttujat eli hankinnat, vuokrat ja leasingkohteiden myynnit säilyivät kuitenkin kyselyssä ja ne ovat vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Tiedonantajien perusjoukko on vaihdellut. Vuosina 1985–1991 rahoitusleasingtilaston tiedonantajia olivat rahoitusyhtiöt ml. yrityksen sisäisinä rahoitusyksikköinä toimineet in-house-yhtiöt. Tästä syystä tiedot ennen vuotta 1992 eivät ole vertailukelpoisia myöhempien vuosien tietoihin.

7. Tietojen yhtenäisyys

Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastossa julkaistaan tuloslaskelman sisältyvä erä “leasingtoiminnan nettotuotot” ja vastaavasti taseeseen sisältyvä erä “leasingkohteet”. Nämä luottolaitosten tilinpäätöstilaston erät eivät sisällöltään ole täysin vastaavia minkään rahoitusleasingtilaston tiedon kanssa.


Lähde: Rahoitusleasing 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2014, Laatuseloste, Rahoitustoiminta, rahoitusleasingtiedot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_laa_001_fi.html