Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten viimeisen neljänneksen liikevaihto supistui runsaat 12 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 loka-joulukuussa 12,4 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2009 rakennusyritysten liikevaihto väheni 14,9 prosenttia vuodesta 2008. Talonrakentamisen liikevaihto väheni viimeisellä neljänneksellä 10,1 prosenttia, maa- ja vesirakentamisen 16,4 ja erikoistuneen rakennustoiminnan 13,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon vuosimuutos neljänneksittäin ja koko vuonna, %

  Vuosimuutokset neljänneksittäin, % 1) Koko vuosi 20092)
1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-12/09
Koko rakentaminen -12,8 -19,7 -14,4 -12,4 -14,9
Talonrakentaminen -19,5 -24,4 -17,2 -10,1 -17,8
Maa- ja vesirakentaminen -1,2 -11,3 -7,6 -16,4 -10,2
Erikoistunut rakennustoiminta -8,5 -17,2 -14,0 -13,4 -13,6
1) Neljännesten vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
2) Koko vuosi vertaa vuotta 2009 vuoteen 2008.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma vuoden viimeisellä neljänneksellä väheni 4 prosenttia

Rakennusyritysten maksama viimeisen vuosineljänneksen palkkasumma oli 4,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. Eniten väheni talonrakentamisen toimialalla maksettu palkkasumma, joka supistui 5,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Joulukuussa palkkasumma rakentamisen toimialalla suureni 1,4 prosenttia vuoden 2008 joulukuusta.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni viimeisellä neljänneksellä 10 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 10,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni loka-marraskuussa 13-14 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna. Joulukuun liikevaihto talonrakentamisen toimialalla supistui edellisiä kuukausia huomattavasti vähemmän, liikevaihto oli vajaat 4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten viimeisellä neljänneksellä maksama palkkasumma supistui lähes 6 prosenttia

Talonrakennusyritysten vuoden 2009 viimeisen neljänneksen palkkasumma oli 5,6 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa pienempi.

Kuten talonrakentamisen liikevaihdossa, myös palkkasummassa kehitys oli viimeisellä neljänneksellä suotuisinta joulukuussa. Lokakuussa 2009 talonrakentamisen toimialalla palkkasumma väheni 9,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja marraskuussa 6,5 prosenttia. Joulukuussa palkkasumma supistui vain 0,7 prosenttia vuoden 2008 joulukuuhun verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto väheni 16,4 prosenttia vuoden 2009 loka-joulukuussa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu taittui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin vähenemistä oli prosentin verran, muilla neljänneksillä vähennys on ollut huomattavampi. Liikevaihto maa- ja vesirakentamisen toimialalla supistui viimeisellä neljänneksellä 16,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuukausitasolla liikevaihto supistui vähiten marraskuussa, jolloin vähenemistä oli 13,1 prosenttia. Lokakuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto väheni 21,3 prosenttia ja joulukuussa 14,5 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma väheni runsaat 4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2009 loka-joulukuun palkkasumma supistui 4,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Lokakuussa 2009 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma supistui 9,3 prosenttia vuoden 2008 lokakuusta. Marraskuussa väheneminen hidastui 4,8 prosenttiin ja joulukuussa maa- ja vesirakentamisen toimialalla palkkasumma kasvoi 2,1 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistunut rakennustoiminta

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni runsaat 13 prosenttia vuoden 2009 loka-joulukuussa

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 13,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Lokakuussa erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 16,2 prosenttia, marraskuussa 7,4 ja joulukuussa 15,6 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihdon vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksama palkkasumma väheni 3,1 prosenttia vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2009 loka-joulukuussa palkkasumma supistui 3,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Lokakuussa 2009 erikoistuneen rakentamisen palkkasumma väheni 6,5 prosenttia vuoden 2008 lokakuusta. Marraskuussa palkkasummassa kertyi laskua 5,5 prosenttia ja joulukuussa palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksaman palkkasumman vuosimuutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä supistui alkuvuotta vähemmän

Rakennusyritysten myynnin määrän supistuminen hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laskua kertyi vuotta aiempaan verrattuna 7,2 prosenttia, kun vuoden aiemmilla neljänneksillä myynnin määrä väheni 12-21 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni 4,1 prosenttia, erikoistuneen rakennustoiminnan 7,6 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 15,2 prosenttia.

Joulukuussa 2009 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 5,3 prosenttia vuoden 2008 joulukuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi joulukuussa 3,5 prosenttia, erikoistuneen rakennustoiminnan 9,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 16,2 prosenttia, Yritysten myynnin määrä-indeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen päättyy

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen lopetetaan. Toimialakatsauksia kehitetään edelleen ja ne tarjoavat lisätietoa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden suhdanteista. Seuraavat toimialakatsaukset julkaistaan 26.3 ja ne löytyvät Tilastokeskuksen Artikkelit-sivulta. Ensimmäinen uudistunut toimialakatsaus ilmestyy 24.6.

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 15.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2009, Rakennusyritysten viimeisen neljänneksen liikevaihto supistui runsaat 12 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/12/rlv_2009_12_2009-03-15_kat_001.html