Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.5.2016

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista lähes 70 prosenttia naisia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, mikä on 6,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 67,9 prosenttia oli naisia. Kuitenkin runsaat puolet törkeistä pahoinpitelyistä ja henkirikoksen yrityksistä kohdistui miehiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 77,8 prosenttia oli miehiä. Uhreista neljännes oli alaikäisiä.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan vuosina 2010–2015

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan vuosina 2010–2015

Vuonna 2015 tilastoidusta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 40,7 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa. Osuus on vajaa kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2014. Vajaa viidennes perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tapahtui entisten avio- tai avopuolisoiden välillä. Avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välisessä väkivallassa uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Lukumäärällisesti avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välinen väkivalta on edellisvuoden tasolla. Vuonna 2015 tuli ilmi 5 300 tapausta. Tässä tilastossa henkilöt katsotaan entiseksi avopariksi, jos he ovat asuneet yhdessä tilastovuotta edeltävänä vuotena, mutta eivät enää tilastovuonna.

Jos katsotaan vain täysi-ikäisiin kohdistunutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, tästä tapahtui 32,3 prosenttia aviopuolisoiden välillä, 22,6 prosenttia avopuolisoiden välillä, 11,6 prosenttia entisten aviopuolisoiden välillä ja 14,0 prosenttia entisten avopuolisoiden välillä. Kaikkiaan täysi-ikäisiin kohdistuneesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 80,5 prosenttia tapahtui nykyisten ja entisten avio- ja avopuolisoiden välillä. Miehillä tämä osuus oli 59,0 prosenttia ja naisilla 87,4 prosenttia. Miesuhreja oli 950 ja naisuhreja 4 300.

Runsaat puolet henkirikoksen yrityksistä ja törkeistä pahoinpitelyistä kohdistui miehiin. Miehen ollessa uhri puolet epäillyistä oli miehiä. Naisen ollessa törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen uhri, epäilty oli mies yli 90 prosentissa tapauksista. Törkeitä pahoinpitelyitä ja henkirikoksen yrityksiä oli vuonna 2015 yhteensä 292, joista miehiin kohdistui 157.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit 2010–2015

Uhrin ja epäillyn suhde/vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä 5 768 9 660 10 053 8 802 8 245 8 794
Epäilty uhrin vanhempi 1 393 1 876 2 311 1 862 1 799 2 315
Sisarukset 288 574 572 586 486 505
Lapsi kohdistanut vanhempaansa 289 510 505 469 487 470
Puolisoiden välinen yhteensä 2 469 4 444 4 424 3 805 3 572 3 581
...Aviopuoliso 1 548 2 780 2 765 2 387 2 196 2 105
...Avopuoliso 921 1 664 1 659 1 418 1 376 1 476
Entinen aviopuoliso 530 970 920 873 830 760
Entinen avopuoliso 606 979 1 014 948 885 915
Muu samassa taloudessa asuva 193 307 307 259 186 248

Kaikista tilastoiduista perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksista hieman yli puolet oli pahoinpitelyitä ja vajaa neljännes lieviä pahoinpitelyitä. Laittomia uhkauksia oli runsaat 14 prosenttia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä vajaat 2 prosenttia kaikista tapauksista. Syylliseksi epäillyistä hieman vajaa puolet oli tekohetkellä alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta hieman yli puolet tapahtui samassa asunnossa asuvien henkilöiden välillä.

Alaikäiset uhrit

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi kirjattujen pahoinpitelyiden määrää huomattavasti. Lainmuutoksen myötä alaikäiseen tai läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lisäksi huhtikuun 2015 alussa tuli voimaan lastensuojelulain muutos (1302/2014), jolla laajennettiin ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapsen henkeen tai terveyteen kohdistunutta rikosta. Vuonna 2015 tietoon tulleet vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistamat väkivaltatapaukset lisääntyivät 29,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Poikiin kohdistuvat teot lisääntyivät 37,9 prosenttia ja tyttöihin 19,6 prosenttia. Lainmuutokset näyttäisivät myös lisänneen naisten osuutta kaikista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä. Vuonna 2010 perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä naisia oli 19,6 prosenttia ja vuonna 2015 vastaava osuus oli 22,2 prosenttia.

Vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta noin kolmannes oli naisten tekemää. Naisten tekemän väkivallan osuus oli kuitenkin sitä suurempi, mitä nuorempi lapsi on uhrina. Kun uhri oli alle 6-vuotias, epäilty oli nainen (lapsen äiti) 36,9 prosentissa tapauksista. Kun uhri oli 15–17-vuotias, oli epäilty nainen 31,6 prosentissa tapauksista. Absoluuttiset luvut ovat melko pieniä, joten pienetkin muutokset voivat vaikuttaa prosenttosuuksiin suuresti.

Vanhempien alaikäisiin lapsiinsa kohdistama väkivalta 2015

Uhrin ikä/epäilty Mies Nainen Epäillyt yhteensä
lkm % lkm % lkm
0 - 6 522 63,0 306 36,9 828
7 - 14 673 62,8 398 37,1 1 071
15 - 17 162 68,3 75 31,6 237
Yhteensä 1 357 63,5 779 36,4 2 136

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toistuvuus

Vuosien 2009–2015 aikana perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneista 3 500 oli henkilöitä, jotka ovat olleet poliisin tiedon mukaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrina vähintään kahtena eri vuonna ja 650 kolmena eri vuonna. Kahtena vuonna uhriksi joutuneista naisia oli 76 prosenttia ja kolmena vuonna uhriksi joutuneista 85 prosenttia. Alaikäisiä useampana vuonna uhriksi joutuneita oli 470.

Henkilö voi tilastoissa olla perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrina useamman kerran myös saman vuoden aikana. Vuoden 2015 perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia oli 8 800 ja niissä oli 6 900 eri uhria. Uhreista noin 1 300 oli henkilöitä, jotka joutuivat perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhriksi useammin kuin kerran vuoden 2015 aikana.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ikä- ja sukupuolijakauma poikkeaa yleisesti väkivaltarikoksien uhrien ikä- ja sukupuolijakaumasta. Vuonna 2015 perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit olivat naisia 67,9 prosentissa tapauksista kun yleisesti väkivaltarikoksien uhrit olivat naisia 45,1 prosentissa tapauksista. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa uhri oli useammin mies kuin nainen ainoastaan alle 15–vuotiaiden uhrien tapauksessa. Yleisesti väkivaltarikoksien uhrit ovat useammin miehiä kuin naisia. Lisätietoja löytyy liitetaulukosta.

Aineisto

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta-aineisto on muodostettu rekisteritietojen pohjalta. Uhrille ja epäillylle on yhdistetty Tilastokeskuksen aineistoista kotipaikkatietoja, tieto perheasemasta sekä lapsista, vanhemmista, aviopuolisosta ja rekisteröidystä puolisosta. Perheaseman ja asuintietojen perusteella on päätelty asuvatko uhri ja epäilty avoliitossa. Rekisteriaineistojen tiedot ovat tilastovuoden tietoja. Aineistossa on myös huomioitu sellaiset tapaukset, joissa uhri ja epäilty ovat tilastovuotta edeltävänä vuonna asuneet avoliitossa. Tilastoon on poimittu kaikki tilastovuonna ilmoitetut rikokset, joten rikos on voinut tapahtua myös aiempana vuonna. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvinä rikoksina huomioidaan rikoslain 20 luvun sekusaalirikoksien ja 21 luvun henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikoksien lisäksi vapaudenriisto (RL 25:1–2§), laiton uhkaus (25:7§), vainoaminen (25:7a§) ja pakottaminen (25:8§).

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/15/rpk_2015_15_2016-05-30_tie_001_fi.html