Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2007

Kotitaloudet

Kotitaloudet sijoittivat vuonna 2007 edelleen voimakkaasti rahoitusvaroihin. Sijoitusten hallussapitovoitot jäivät kuitenkin vaatimattomiksi ja siksi varojen kasvu oli selvästi viime vuosia heikompaa. Taustalla oli etenkin osakemarkkinoiden kääntyminen selvään laskuun vuoden aikana. Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat kaikkiaan 7 miljardia euroa, kun kasvu edellisenä vuonna oli 16 miljardia. Kotitalouksien velat sen sijaan kasvoivat lähes edellisvuoden vauhtia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon ennakkotiedoista.

Kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä tapahtui selkeä muutos viime vuonna. Talletuksiin virtasi lisää kotitalouksien rahaa peräti 6 miljardia euroa, selvästi enemmän kuin milloinkaan aiemmin. Sen sijaan rahasto-osuuksia hankittiin nettomääräisesti enää vajaalla miljardilla eurolla, kun vielä edellisvuonna niihin sijoitettiin lähes 4 miljardia. Pörssiosakkeita kotitaloudet vähensivät nettomääräisesti miljardilla eurolla. Vakuutussäästöt jatkoivat karttumistaan. Kaikkiaan kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvaroihin 200 miljardia euroa vuoden 2007 lopussa. Siitä 62 miljardia oli talletuksia, 27 miljardia pörssiosakkeita, 41 miljardia muita osakkeita, 42 miljardia vakuussaamisia ja 18 miljardia rahasto-osuuksia.

Kotitalouksien rahoitusasema pysyi alijäämäisenä vuonna 2007. Velat jatkoivatkin reipasta kasvuaan ja velkaantumisaste eli luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 103 prosenttiin. Velat lisääntyivät vuoden aikana 9 miljardilla eurolla.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena, vaan ne rinnastetaan muuhun asuntovarallisuuteen ja kuvataan nk. reaalitilinpidon puolella.

Kotitalouksien rahoitusvaroina tilastoitu vakuutustekninen vastuusaaminen oli vuoden 2007 lopussa 42 miljardia euroa. On huomattava, että kansantalouden tilinpito luokittelee yksilöllisen henki- ja eläkevakuutuksen vastuuvelan kokonaisuudessaan kotitalouksien säästämiseksi, vaikka osa vakuutussopimuksista olisikin esim. yritysten maksamia. Vastuuvelka sisältää myös kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta. Vuodesta 2000 alkaen vakuutustekniseen vastuuvelkaan on tilastoitu myös vapaaehtoisten eläkesäätiöiden ja -kassojen vastuuvelka. Siihen ei sen sijaan tilastoida pakollisten työeläkelaitosten eläkevastuuvelkaa, joka rahoitustilinpidossa kuvautuu työeläkelaitosten (julkisyhteisöjen) rahoitusvarallisuutena.

Sijoitusrahastot

Vuoden 2007 lopussa sijoitukset kotimaisiin (Suomessa rekisteröityihin) rahamarkkinarahastoihin olivat 18,7 miljardia euroa ja muihin sijoitusrahastoihin 47,6 miljardia euroa. Ulkomaisiin rahastoihin sijoituksia oli 40,3 miljardia euroa. Ulkomaisten rahastojen markkina-arvo kasvoi 5,6 miljardilla eurolla ollen 1,3 miljardia vähemmän kuin nettosijoitukset. Kotimaisten rahastojen markkina-arvo kasvoi edellisvuodesta 5 miljardia euroa eli lähes saman verran kuin nettosijoitukset.

Suurimpia rahastosijoittajia olivat vakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, kotitaloudet ja sijoitusrahastot.

Julkisyhteisöt

Valtion nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarojen ja velkojen erotus) parani edellisestä vuodesta selvästi ollen vuoden 2007 lopussa lähes 15 miljardia euroa positiivinen. Vielä vuoteen 2005 saakka valtion nettorahoitusvarallisuus pysyi negatiivisena. Vuonna 2007 valtion rahoitusasema oli lähes neljän miljardin euron verran ylijäämäinen, koska rahoitusvaroja lisättiin samalla kun velkaa kuoletettiin. Valtion osakemyynneistä ja loppuvuoden osakekurssien laskusta huolimatta valtion omistamien noteerattujen osakkeiden markkina-arvo kasvoi vuoden 2007 aikana 2,6 miljardia euroa ja oli vuoden lopussa lähes 30 miljardia euroa. Suurimmillaan valtion pörssiyhtiöiden omistus oli vuonna 1999, jolloin sen arvo oli 36 miljardia euroa.

Rahoitustilinpidon mukainen valtion markkinahintainen bruttovelka laski edellisvuodesta yli 3 miljardia euroa ollen vuoden 2007 lopussa 62 miljardia euroa. Velasta valtaosa oli joukkovelkakirjalainoja, jotka on tässä tilastossa arvotettu markkinahintaan. Rahoitustilinpidon mukainen valtion velka eroaa arvotukseltaan ja kattavuudeltaan niin Valtiokonttorin tilastoimasta velasta kuin Maastrichtin sopimuksen mukaisesta nk. EMU-velasta.

Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien) rahoitusasema parani hieman vuoden 2007 aikana, ja jäi vain hieman yli 100 miljoonaa alijäämäiseksi. Sektori velkaantui pääosin kotimaahan ja kokonaisvelan kasvu oli hieman yli miljardi euroa. Kokonaisvelka oli pääosin kotimaista lainanottoa. Sektorin rahoitusvarojen nettohankinta väheni ja sen nettorahoitusvarallisuus oli vuoden 2007 lopussa 3,8 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten rahoitusvarallisuuden kasvu hidastui hieman vuoden 2007 aikana ja oli vuoden lopussa hieman yli 100 miljardia euroa. Suuntaus ulkomaisiin sijoituksiin jatkui edelleen voimakkaana. Eniten lisääntyivät sijoitukset ulkomaisiin rahasto-osuuksiin, joihin työeläkelaitokset sijoittivat viisi miljardia euroa.

Yritykset

Yritysten rahoitustilinpidon mukainen rahoitusylijäämä oli vuonna 2007 4 miljardia euroa. Tarkasteltaessa yrityksiä ilman sektorin sisäisiä sijoituksia (sulautetut tiedot) nähdään, että sektori velkaantui hieman ja sijoitti rahoitusvaroihin 14 miljardia euroa. Yritysten nettosijoitukset ulkomaille olivat 7,5 miljardia euroa. Yrityssektorin sisäiset velat ja saamiset kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.

Merkittävä osa yritysten velasta koostuu osake- ja osuusvelasta. Sen arvo vuoden 2007 lopussa oli yhteensä 344 miljardia euroa, josta noteerattujen osakkeiden osuus oli 224 miljardia euroa. Ulkomaalaisten hallussa olevien yritysten liikkeelle laskemien osakkeiden ja osuuksien arvo nousi 174 miljardiin euroon. Yritysten hallussa yritysten osakkeita ja osuuksia oli 39 miljardin, ja kotitalouksien hallussa 56 miljardin euron arvosta.

Yritysten lainavelka kasvoi 138 miljardiin euroon. Sektorin kokonaisvelka oli vuoden 2007 lopussa 555 miljardia euroa.

Ulkomaat

Ulkomaille oli vuoden 2007 lopussa sijoitettu suomalaisia rahoitusvaroja lähes 380 miljardia euroa, jossa on yli 30 miljardin nousu edellisvuodesta. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin lisääntyivät edellisestä vuodesta. Nettomääräisesti osakkeisiin sijoitettiin 18 miljardia euroa. Eniten ulkomaisiin arvopapereihin sijoittivat työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten ulkomaiset sijoitukset suuntautuivat pääosin rahasto-osuuksiin.

Uudet sijoitukset ulkomailta Suomeen vähenivät edellisvuodesta. Ulkomaisen osakeomistuksen arvo kuitenkin kasvoi silti peräti 40 miljardilla 194 miljardiin euroon. Pörssiosakkeissa ulkomaisen omistuksen arvo oli vuoden lopussa 153 miljardia euroa, mikä vastasi 64 prosenttia suomalaisten pörssiosakkeiden arvosta.


Päivitetty 10.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2007, Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2007/rtp_2007_2008-07-10_kat_001.html