Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet 2011 med 3,6 procent jämfört med föregående kvartal. Det var en fortsättning på den minskning som började under föregående kvartal. Bakom förändringen låg hushållens ökade låntagning samt den kraftiga nedgången i aktiekurserna. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, var 98,6 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Hushållens skulder ökade till 123,3 miljarder euro under andra kvartalet 2011. Ökningen jämfört med föregående kvartal var 2,4 miljarder euro. Samtidigt minskade hushållens finansiella tillgångar med 1,3 miljarder euro till 221,9 miljarder euro. Detta skedde trots att ökningen av hushållens insättningar åter var kraftig. Sektorns insättningar ökade med 1,9 miljarder euro och uppgick således till 77,6 miljarder euro. Bakom minskningen av finansiella tillgångar låg kapitalförluster på noterade aktier, vilka i och med nedgången i aktiekurserna steg till 2,9 miljarder euro.

En högre räntenivå och den osäkra situationen på finansmarknaden lockade hushållen att göra fler insättningar. Ökningen av hushållens insättningar var lika kraftig vad gäller överförbar inlåning och tidsbunden inlåning. Den överförbara inlåningen ökade med 1,0 miljarder euro till 40,8 miljarder euro och den tidsbundna med 0,9 miljarder till 36,8 miljarder euro. Insättningarnas andel av hushållens finansiella tillgångar är 35 procent.

Det har gjorts en ändring i kvartalsstatistiken över finansräkenskaperna vad gäller bostadsbolagslån. Hushållens låneskulder inkluderar nu även i kvartalsstatistiken den andel av bostadsbolagslånen som hänför sig till dem. Inverkan av denna ändring är betydande, då t.ex. under andra kvartalet 2011 hushållens låneskulder ökade med 7,0 miljarder euro på grund av detta. På motsvarande sätt minskade bostadssamfundens låneskulder med motsvarande summa. Omläggningen har genomförts i hela tidsserien för de kvartalsvisa finansräkenskaperna, som går tillbaka ända till sista kvartalet 1997. En ny tidsserie över hushållens skulder finns i databasen StatFin. Tack vare omläggningen är kvartalsuppgifterna om finansräkenskaperna till denna del nu enhetliga med årsstatistiken.

För företagens finansiella tillgångars del var de mest betydande förändringarna en minskning av den överförbara inlåningen med 1,9 miljarder euro samt särskilt kapitalförlusterna på 1,4 miljarder euro på företagens innehav av noterade aktier. Företagens finansiella tillgångar minskade med 5,3 miljarder euro till 300,0 miljarder euro. Företagens skulder minskade dock betydligt mer än de finansiella tillgångarna. Detta berodde nästan helt på nedgången i aktiekurserna. I finansräkenskaperna värderas noterade aktier till marknadsvärde och således minskar en nedgång i aktiekurserna företagens skulder. Då övriga skuldposter till en stor del var oförändrade, var nedgången i aktiekurserna nästan den enda orsaken till att företagens finansiella skulder minskade med 18,9 miljarder euro. Skillnaden mellan företagens finansiella tillgångar och skulder, dvs. nettotillgångar, förbättrades därmed med 13,7 miljarder euro till -208,9 miljarder euro.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen (09) 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/02/rtp_2011_02_2011-10-28_tie_001_sv.html