Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sähkön ja lämmön tuotanto 2006

Vuonna 2006 Suomessa tuotettiin sähköä 78,6 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Määrä oli 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto oli 33,6 TWh ja kasvoi 3 prosenttia. Teollisuuden käyttöön tuotettiin lämpöä 12 prosenttia edellisvuotta enemmän eli 63,3 TWh.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2006

Sähkö Kauko-lämpö Teollisuus-lämpö Käytetyt poltto-aineet1)
TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto
Vesivoima 11,3 - - -
Tuulivoima 0,2 - - -
Ydinvoima 22,0 - - -
Lauhdevoima2) 17,6 - - 170,7
Yhteensä 51,0 - - 170,7
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 27,6 25,9 50,3 461,9
Lämmön erillistuotanto - 7,7 13,0 84,5
Yhteensä 78,6 33,6 63,3 717,0

1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin
suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh).
Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella
tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

2) Lauhdevoimalla tarkoitetaan erillistä sähköntuotantoa polttoaineilla. Mukaan lasketaan niin
lauhdevoimalaitoksissa tuotettu sähkö kuin sähkön ja lämmöntuotantolaitoksissa tuotettu lauhdesähkö.

Sähkön tuotanto

Sähkön tuotanto kasvoi vuonna 2006 lähes vuoden 2004 tasolle. Vuonna 2005 sähköä tuotiin poikkeuksellisen paljon ja tuotettiin kotimaassa suhteellisen vähän. Vesivuosi 2006 oli koko Pohjoismaissa tavanomaista huonompi, joten Suomen sähkön tuotanto lisääntyi. Suomi toimikin vuonna 2006 Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön nettoviejänä.

Sähköstä 35 prosenttia tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla vuonna 2006. Tämä tuotanto nousi 5 prosenttia edellisvuodesta ja saavutti lähes vuoden 2004 tason. Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä laski 2 prosenttia, mutta tuotantomuoto pysyi toiseksi suurimpana, vaikka osuus sähkön tuotannosta laski 33 prosentista 28 prosenttiin. Lauhdevoiman kolminkertaistuminen nosti lauhdevoiman osuuden 22 prosenttiin. Huonon vesivuoden vuoksi vesivoiman tuotanto väheni 17 prosenttia ja laski sen osuuden sähkön tuotannosta 14 prosenttiin. Myös tuulivoimaa tuotettiin edellisvuosia vähemmän, vähennystä oli 9 prosenttia. Tuulivoiman osuus sähkön tuotannosta laski takaisin 2 promilleen.

Sähkön tuotanto tuotantotavoittain 2000-2006

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2006

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2004-2006

Sähkön tuotanto polttoaineilla lähes puolitoistakertaistui edellisvuodesta. Tämä aiheutui vähentyneestä sähkön tuotannosta ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä kokonaisuudessaan kasvaneesta kotimaisesta tuotannosta. Eniten kasvoi hiilellä tuotettu sähkö, peräti 137 prosenttia. Turpeella tuotetun sähkön määrä nousi 48 prosenttia ja muilla energialähteillä tuotettu sähkö 30 prosenttia. Muut energialähteet koostuvat mm. vedystä ja reaktiolämmöstä. Metsäteollisuuden jäteliemillä tuotetun sähkön määrä kasvoi 17 prosenttia ja muilla puupolttoaineilla 10 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö kuitenkin laski vesivoiman tuotannon vähenemisen takia 5 prosenttia.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2006

Sähkön tuotanto energialajeittain 2000-2006

Lämmön tuotanto

Vuodet 2005 ja 2006 olivat keskimääräistä lämpimämpiä ja lämmitysenergian tarve pysyi suunnilleen samana. Kaukolämmön tuotanto kasvoi kuitenkin vuonna 2006 noin 3 prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto peräti 12 prosenttia, koska se oli ollut edellisenä vuonna poikkeuksellisen vähäistä muun muassa metsäteollisuuden työtaistelun takia.

Lämmön tuotanto 2000-2006

Vuonna 2006 kaukolämmöstä tuotettiin 77 prosenttia sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Teollisuuslämmöstä yhteistuotannon osuus oli 79 prosenttia.

Kaukolämpöä tuotettiin eniten maakaasulla ja hiilellä. Uusiutuvilla energialähteillä kaukolämpöä tuotettiin 15 prosenttia ja turpeella 18 prosenttia.

Kaukolämmön tuotanto polttoaineittain 2004-2006

Teollisuuslämpöä tuotettiin puolestaan eniten metsäteollisuuden jäteliemillä. Jäteliemillä tuotetun teollisuuslämmön osuus nousi 21 prosentin kasvun ansiosta 42 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan uusiutuvilla polttoaineilla teollisuuslämmöstä tuotettiin 60 prosenttia. Fossiilisista polttoaineista eniten teollisuuslämpöä tuotettiin maakaasulla, 12 prosenttia.

Teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2004-2006

Polttoaineiden käyttö energiantuotannossa

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmöntuotannossa kasvoi 26 prosenttia. Kasvu aiheutui edellisvuotta suuremmasta kotimaisen sähkön tuotannon tarpeesta. Vuonna 2005 Pohjoismaiden vesitilanne oli vuotta 2006 parempi ja siten sähkön nettotuonti Suomeen oli poikkeuksellisen suurta. Lisäksi metsäteollisuuden työtaistelu vuonna 2005 vähensi metsäteollisuuden omaa energiantarvetta ja metsäteollisuuden energiantuotantoa. Vuonna 2005 kotimainen sähkön tuotanto oli edellisvuotta pienempää, joten polttoaineiden käyttö oli myös vähäisempää. Vuodeksi 2006 palattiin suunnilleen vuoden 2004 tasolle.

Hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa yhteensä lähes kaksinkertaistui. Hiili nousikin suurimmaksi polttoaineeksi ohi metsäteollisuuden jäteliemien, maakaasun ja muiden puupolttoaineiden. Turpeen käyttö kasvoi 35 prosenttia ja metsäteollisuuden jäteliemien 18 prosenttia. Muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 13 prosenttia ja muiden uusiutuvien polttoaineiden 10 prosenttia. Näissä polttoaineissa suurin polttoaine on kierrätyspolttoaineet. Kierrätyspolttoaineiden käyttö vähentyi, kun jätteenpolttodirektiivin toimeenpano vanhoille laitoksille astui voimaan vuoden 2006 alusta. Direktiivi edellyttää mm. päästöjen jatkuvaa seurantaa, johon tarvittavia mittauslaitteita vanhoilla laitoksilla ei välttämättä ole. Osa laitoksista onkin lopettanut kokonaan kierrätyspolttoaineiden käytön.

Fossiilisten polttoaineiden määrä sähkön ja lämmön tuotannossa kohosi 48 prosenttiin, kun uusiutuvien putosi 36 prosenttiin. Turpeen osuus pysyi lähes ennallaan, 13 prosentissa.

 

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2004-2006

Sähkön erillistuotannossa polttoaineiden käyttö vuonna 2006 kolminkertaistui.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa nousi 73 prosenttiin, kun uusiutuvien osuus romahti 9 prosenttiin. Turpeen osuus väheni myös, 16 prosenttiin.

Polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa 2004-2006

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa polttoaineiden käyttö kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Metsäteollisuuden oman energiantuotannon vuoksi jäteliemet pysyvät yhteistuotannon suurimpana polttoaineena, osuus käytetyistä polttoaineista on 33 prosenttia. Jäteliemien ja puun johdolla sähkön ja lämmön yhteistuotannossa uusiutuvien osuus lähenee puolta, vuonna 2006 osuus oli 48 prosenttia. Fossiilisia polttoaineita käytettiin 38 prosenttia.

Tietoa sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineiden jaosta sähkön ja lämmön tuotantoon julkaistaan vuoden 2007 Energiatilasto-vuosikirjassa.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 2004-2006

Lämmön erillistuotannon polttoaineiden kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan. Lämmön erillistuotannossa polttoaineet käyttäytyvät muista tuotantomuodoista poiketen eli vuoden 2005 polttoainekäytössä ei vähenemistä juurikaan ole.

Lämmön erillistuotannon polttoaineista 52 prosenttia on fossiilisia ja 20 prosenttia uusiutuvia. Turpeen osuus oli 6 prosenttia.

Lämmön erillistuotannossa on mukana Tilastokeskuksen kyselyssä mukana olevat lämmöntuottajat. Kyselystä jää puuttumaan pienien lämpölaitosten tietoja kunnista ja teollisuudesta. Kyselystä puuttuu myös mm. koulujen erilliset lämpökattilat.

Polttoaineiden käyttö lämmön erillistuotannossa 2004-2006


Päivitetty 18.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2006, Sähkön ja lämmön tuotanto 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2006/salatuo_2006_2007-10-18_kat_001.html