Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.10.2007

Sähkön tuotanto kasvoi 16 prosenttia vuonna 2006

Vuonna 2006 Suomessa tuotettiin sähköä 78,6 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Määrä oli 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto oli 33,6 TWh ja kasvoi 3 prosenttia. Teollisuuden käyttöön tuotettiin lämpöä 12 prosenttia edellisvuotta enemmän eli 63,3 TWh.

Sähkön tuotanto kasvoi vuonna 2006 lähes vuoden 2004 tasolle. Vuonna 2005 sähköä tuotiin poikkeuksellisen paljon ja tuotettiin kotimaassa suhteellisen vähän. Vesivuosi 2006 oli Pohjoismaissa tavanomaista huonompi, joten Suomen sähkön tuotanto lisääntyi. Suomi toimikin vuonna 2006 Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön nettoviejänä. Vesivoiman tuotanto väheni kotimaassa 17 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto yli kolminkertaistui. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrä kasvoi 5 prosenttia, mutta ydinvoima väheni 2 prosenttia. Myös tuulivoimaa tuotettiin edellisvuosia vähemmän, vähennystä oli 9 prosenttia.

Vuodet 2005 ja 2006 olivat keskimääräistä lämpimämpiä ja lämmitysenergian tarve pysyi suunnilleen samana. Kaukolämmön tuotanto kasvoi kuitenkin vuonna 2006 noin 3 prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto peräti 12 prosenttia, koska se oli ollut edellisenä vuonna poikkeuksellisen vähäistä muun muassa metsäteollisuuden työtaistelun takia.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2006

Sähkö Kauko-lämpö Teollisuus-lämpö Käytetyt poltto-aineet1)
TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto
Vesivoima 11,3 - - -
Tuulivoima 0,2 - - -
Ydinvoima 22,0 - - -
Lauhdevoima2) 17,6 - - 170,7
Yhteensä 51,0 - - 170,7
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 27,6 25,9 50,3 461,9
Lämmön erillistuotanto - 7,7 13,0 84,5
Yhteensä 78,6 33,6 63,3 717,0

1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin
suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh).
Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella
tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

2) Lauhdevoimalla tarkoitetaan erillistä sähköntuotantoa polttoaineilla. Mukaan lasketaan niin
lauhdevoimalaitoksissa tuotettu sähkö kuin sähkön ja lämmöntuotantolaitoksissa tuotettu lauhdesähkö.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi 26 prosenttia vuonna 2006 ja hiilen käyttö lähes kaksinkertaistui. Turpeen käyttö kasvoi 35 prosenttia ja metsäteollisuuden jäteliemien 18 prosenttia. Muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 13 prosenttia ja muiden uusiutuvien polttoaineiden 10 prosenttia. Muista polttoaineissa suurin erä ovat kierrätyspolttoaineet. Kierrätyspolttoaineiden käyttö vähentyi, kun jätteenpolttodirektiivin mukaan vanhoilta laitoksilta alettiin vuoden 2006 alusta alkaen edellyttää mm. päästöjen jatkuvaa seurantaa.

 

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2004-2006

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö on vesivoiman tuotannon laskun takia vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2006 laskua edelliseen vuoteen oli 5 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemillä tuotettiin sähköä kuitenkin 17 prosenttia edellisvuotta enemmän ja muilla puupolttoaineilla 11 prosenttia enemmän.

 

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000-2006

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilastokeskuksen energiantuotantokysely

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 18.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2006/salatuo_2006_2007-10-18_tie_001.html