Julkaistu: 29.10.2015

Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000-luvulla

Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli alimmalla tasollaan 2000-luvulla. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannot laskivat myös hieman. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni prosentin. Myös fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni, kun kivihiiltä käytettiin 24 prosenttia ja maakaasua 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turpeen käyttö sen sijaan kasvoi seitsemän prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2000–2014

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2000–2014

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2014 oli 65,4 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentin kokonaismäärän ollessa 83,4 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 78 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 22 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 14 prosenttia. Sähkön tuonti pohjoismaisilta markkinoilta lisääntyi lähes 50 prosenttia vesitilanteen oltua edellisvuotta parempi.

Vuonna 2014 sähkön kotimaisesta tuotannosta 34 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Koko sähkön tuotannosta uusiutuvilla energialähteillä katettiin 39 prosenttia ja fossiilisilla polttoaineilla 21 prosenttia. Ydinvoimalla tuotettiin 35 prosenttia ja turpeella viisi prosenttia sähköstä. Yli puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta, koska vesivoimalla tuotettu sähkömäärä lisääntyi neljä prosenttia ja tuulivoimalla tuotettu 43 prosenttia. Puulla tuotettu sähkömäärä vastaavasti väheni kaksi prosenttia. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä laski 21 prosenttia edellisestä vuodesta kivihiilellä tuotetun sähkömäärän vähennyttyä 25 prosenttia ja maakaasulla tuotetun 21 prosenttia. Turpeella tuotettu sähkömäärä sen sijaan kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Turpeen käytössä on suurta vuosittaista vaihtelua turvetuotannon sääriippuvuuden myötä.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2014

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ
1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 13,2 - - -
- Tuulivoima 1,1 - - -
- Ydinvoima 22,6 - - -
- Lauhdevoima 2) 6,3 - - 64,3
- Yhteensä 43,3 - - 64,3
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 22,1 25,5 43,3 397,7
Lämmön erillistuotanto - 8,8 8,7 73,0
Tuotanto yhteensä 65,4 34,3 52,0 534,9
Sähkön nettotuonti 18,0 - - -
Yhteensä 83,4 34,3 52,0 534,9
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2014 oli 34,3 TWh. Tuotanto laski prosentin edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellistä vuodesta seitsemän prosenttia. Kaukolämmöstä puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, joiden käyttö kuitenkin laski kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. Eniten kaukolämpöä tuotettiin puupolttoaineilla, kivihiilellä ja maakaasulla.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2014 oli 52 TWh. Tuotanto laski prosentin edellisvuodesta. Teollisuuden omiin tarpeisiinsa tuottamasta lämmöstä yli 70 prosenttia perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossa omia polttoaineita, kuten metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Kemian- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly lämmön tuotantolukuihin.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkokytkentäisen sähköntuotannon lähes kokonaisuudessaan. Pientuotanto, kuten aurinkosähkö, ei vielä sisälly lukuihin, mutta sen tilastointi on kehitteillä. Tilasto ei kata pieniä lämpölaitoksia eikä teollisuusyritysten vähäistä lämmöntuotantoa.

Linkit:

Tilastokeskuksen lämmön tuotantokysely

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (326,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2014/salatuo_2014_2015-10-29_tie_001_fi.html