Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1–31.3.2011, 1000 euroa

  1.1.–31.3.2010 1.1.–31.3.2011 Muutos-%
Palkkiotuotot 63 062,0 68 626,7 8,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 904,7 226,2 -75,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 500,4 1 047,0 -58,1
Korkotuotot 495,2 404,2 -18,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 310,0 610,2 96,8
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 384,4 17,5 -95,4
Liiketoiminnan muut tuotot 2 982,6 3 242,2 8,7
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 70 639,3 74 174,0 5,0
Palkkiokulut 14 512,8 17 619,8 21,4
Korkokulut 304,7 113,8 -62,7
Hallintokulut 30 923,2 33 566,3 8,5
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 090,3 984,4 -9,7
Liiketoiminnan muut kulut 4 095,1 4 290,4 1,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 2,0 (Z) 1)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 713,2 17 597,7 -10,7
Tilinpäätössiirrot 48,7 0,0 -100,0
Tuloverot 5 058,5 4 827,0 -4,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 14 703,4 12 771,4 -13,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 6,7 -269,7 (X)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 710,1 12 501,7 -15,0
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1–31.3.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/01/spy_2011_01_2011-06-09_tau_002_fi.html