Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2011, 1000 euroa

  31.3.2010 31.3.2011 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 12 835,8 9 753,3 -24,0
Saamiset luottolaitoksilta 82 879,6 69 622,9 -16,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 222,0 9 254,9 119,2
Saamistodistukset 31 331,4 30 135,1 -3,8
Osakkeet ja osuudet 25 624,4 27 414,0 7,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 389,5 1 839,5 372,3
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 23 520,4 19 396,9 -17,5
Johdannaissopimukset 0,0 16,5 (Z) 1)
Aineettomat hyödykkeet 9 194,7 7 825,2 -14,9
Aineelliset hyödykkeet 7 831,2 7 667,1 -2,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 1 754,2 150,0 -91,4
Muut varat 28 028,4 23 908,3 -14,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 22 867,4 29 145,9 27,5
Laskennalliset verosaamiset 186,3 499,2 168,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 250 665,3 236 665,6 -5,6
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 80 075,7 81 380,0 1,6
Velat luottolaitoksille 2 112,9 1 000,8 -52,6
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 448,5 1 787,3 -27,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 94,0 78,2 -16,8
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 61,3 23,2 -62,2
Muut velat 24 980,7 22 010,8 -11,9
Siirtovelat ja saadut ennakot 48 062,1 53 743,9 11,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 802,0 582,0 -27,4
Laskennalliset verovelat 1 514,2 2 153,9 42,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 59,7 46,9 -21,4
OMA PÄÄOMA 170 529,7 155 238,8 -9,0
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 41 613,5 42 627,7 2,4
Ylikurssirahasto 7 345,8 7 277,7 -0,9
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 967,3 1 572,5 -20,1
Vapaat rahastot 40 737,0 46 419,0 13,9
Edellisten tilikausien voitto/tappio 64 156,0 44 839,5 -30,1
Tilikauden voitto/tappio 14 710,1 12 502,4 -15,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 250 665,3 236 665,6 -5,6
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 13 551,3 1 677,2 -87,6
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 083,3 1 396,0 28,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 12 468,0 281,2 -97,7
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/01/spy_2011_01_2011-06-09_tau_003_fi.html