Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.6.2011, 1000 euroa

  1.1.–30.6.2010 1.1.–30.6.2011 Muutos-%
Palkkiotuotot 134 666,0 148 711,9 10,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 605,3 -255,4 -142,2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 767,1 2 168,9 -21,6
Korkotuotot 875,6 736,1 -15,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 268,7 781,3 190,8
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 384,4 12,2 -96,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5840,4 6 770,2 15,9
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 145 407,1 158 927,7 9,3
Palkkiokulut 30 529,5 36 847,7 20,7
Korkokulut 484,8 245,5 -49,4
Hallintokulut 65 951,6 70 359,8 6,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 181,1 2 056,1 -5,7
Liiketoiminnan muut kulut 8 140,3 9206,5 13,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 193,8 35,6 -81,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 25,8 0,0 (Z)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 37 900,2 40 171,5 6,0
Tilinpäätössiirrot 76,7 7,7 0,4
Tuloverot 10 467,6 11 057,3 5,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 27 509,3 29 190,1 6,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 93,0 -191,0 -305,4
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 27 602,3 28 999,1 5,1
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.6.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/02/spy_2011_02_2011-09-29_tau_002_fi.html