Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.9.2011, 1000 euroa

  1.1.–30.9.2010 1.1.–30.9.2011 Muutos-%
Palkkiotuotot 198 234,7 209 851,6 5,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 535,1 -1 221,9 *) 1)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 808,0 2 224,1 -20,8
Korkotuotot 1 526,4 1 105,7 -27,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 589,5 848,5 43,9
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 399,8 22,0 -94,5
Liiketoiminnan muut tuotot 9 942,3 9 935,2 -0,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 215 036,6 222 765,1 3,6
Palkkiokulut 48 793,0 53 275,7 9,2
Korkokulut 899,4 411,1 -54,3
Hallintokulut 93 856,2 99 908,4 6,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 264,6 3 017,8 -7,6
Liiketoiminnan muut kulut 12 585,3 13 491,0 7,2
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -10,6 35,6 *) 1)
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 25,8 0,0 -100,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 55 621,6 52 625,6 -5,4
Tilinpäätössiirrot 108,7 101,0 -7,1
Tuloverot 15 310,1 15 058,3 -1,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 40 419,4 37 668,3 -6,8
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -20,0 -161,7 708,5
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 40 399,4 37 506,5 -7,2
1) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–30.9.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/03/spy_2011_03_2011-12-08_tau_002_fi.html