Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2011, 1000 euroa

  30.9.2010 30.9.2011 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 8 584,1 7 201,8 -16,1
Saamiset luottolaitoksilta 85 418,6 65 017,4 -23,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 028,2 11 848,6 135,6
Saamistodistukset 34 403,5 39 670,6 15,3
Osakkeet ja osuudet 28 588,8 15 918,3 -44,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 214,1 2 826,7 27,7
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 24 194,1 17 390,3 -28,1
Johdannaissopimukset 32,3 122,6 279,6
Aineettomat hyödykkeet 8 925,5 6 933,9 -22,3
Aineelliset hyödykkeet 8 205,9 7 564,5 -7,8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 30 965,0 19 111,0 -38,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 32 008,9 40 920,2 27,8
Laskennalliset verosaamiset 685,3 611,1 -10,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ 269 254,4 235 137,3 -12,7
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 74 547,2 67 202,6 -9,9
Velat luottolaitoksille 11,2 702,3 (X) 1)
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 214,3 4 602,2 9,2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 330,0 632,9 91,8
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 40,7 331,2 713,8
Muut velat 27 907,0 18 219,0 -34,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 40 541,2 41 994,8 3,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 838,0 582,0 -30,5
Laskennalliset verovelat 664,7 138,2 -79,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 60,1 46,8 -22,1
OMA PÄÄOMA 194 646,7 167 887,9 -13,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 40 515,8 39 487,1 -2,5
Ylikurssirahasto 7 280,0 7 848,1 7,38
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 5 910,0 863,3 -85,4
Vapaat rahastot 41 338,4 40 064,3 -3,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 59 265,9 41 724,3 -29,6
Tilikauden voitto/tappio 40 336,6 37 900,9 -6,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 269 254,0 235 137,3 -12,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 11 481,9 3 419,2 -70,2
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 163,0 1 685,3 44,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 10 318,9 1 733,9 -83,2
1) (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/03/spy_2011_03_2011-12-08_tau_003_fi.html