Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.3.2012, 1000 euroa

  1.1.–31.3.2011 1.1.–31.3.2012 Muutos-%
Palkkiotuotot 68 626,7 67 277 -2,0
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 226,2 1 234,9 445,9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 1 047,0 2 099,9 100,6
Korkotuotot 404,2 470,2 16,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 610,2 53,2 -91,3
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 17,5 9,7 -44,6
Liiketoiminnan muut tuotot 3 242,2 2 677,5 -17,4
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 74 174,0 73 822,9 -0,5
Palkkiokulut 17 619,8 17 151,1 -2,7
Korkokulut 113,8 154,2 35,5
Hallintokulut 33 566,3 33 575,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 984,4 1 020,6 3,7
Liiketoiminnan muut kulut 4 290,4 4 693,9 9,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 2,0 4,0 135,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 17 597,7 17 224,0 -2,1
Tilinpäätössiirrot 0,0 49,0 (Z) 1)
Tuloverot 4 827,0 4 403,7 -8,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 12 771,4 12 869,3 0,8
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -269,7 350,6 *) 2)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 12 501,7 13 219,9 5,7
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
2) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.3.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/01/spy_2012_01_2012-06-15_tau_002_fi.html