Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2012, 1000 euroa

  30.6.2011 30.6.2012 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 12 396,4 7 830,9 -36,8
Saamiset luottolaitoksilta 69 661,8 80 722,9 15,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 827,1 9 186,5 57,7
Saamistodistukset 32 770,0 29 773,0 -9,1
Osakkeet ja osuudet 25 877,6 10 422,3 -59,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 710,7 1 855,4 8,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 18 828,6 16 531,3 -12,2
Johdannaissopimukset 36,0 1 298,2 (X) 1)
Aineettomat hyödykkeet 7 498,7 6 257,9 -16,5
Aineelliset hyödykkeet 7 865,1 5 415,5 -31,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 22 324,6 20 497,6 -8,2
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 34 009,8 36 481,7 7,3
Laskennalliset verosaamiset 473,7 662,0 39,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ 239 280,1 226 935,2 -5,2
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 71 158,7 82 777,7 16,3
Velat luottolaitoksille 414,1 1 204,3 190,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 470,4 3 325,8 -25,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 615,9 241,0 -60,9
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 39,1 22 081,2 (X) 1)
Muut velat 15 094,9 13 090,8 -13,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 49 191,0 42 009,7 -14,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 582,0 727,0 24,9
Laskennalliset verovelat 751,5 98,0 -87,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 46,9 39,1 -16,6
OMA PÄÄOMA 168 074,5 144 117,4 -14,3
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 43 695,6 40 520,8 -7,3
Ylikurssirahasto 6 952,8 6 991,1 0,6
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 613,4 576,4 -64,3
Vapaat rahastot 45 245,8 46 801,1 3,4
Edellisten tilikausien voitto/tappio 41 540,4 24 268,5 -41,6
Tilikauden voitto/tappio 29 026,5 24 959,5 -14,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 239 280,1 226 935,2 -5,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 412,0 550,9 -87,5
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 625,2 0,0 -100,0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 786,8 550,9 -80,2
1) muutos suurempi kuin 999.9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/02/spy_2012_02_2012-09-27_tau_003_fi.html