Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2012, 1000 euroa

  30.9.2011 30.9.2012 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 7 201,8 12 353,7 71,5
Saamiset luottolaitoksilta 65 017,4 78 284,8 20,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 848,6 7 364,9 -37,8
Saamistodistukset 39 670,6 34 882,6 -12,1
Osakkeet ja osuudet 15 918,3 10 719,7 -32,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 826,7 2 253,9 -20,3
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 17 390,3 16 554,4 -4,8
Johdannaissopimukset 122,6 2 124,3 (X) 1)
Aineettomat hyödykkeet 6 933,9 5 780,9 -16,6
Aineelliset hyödykkeet 7 564,5 5 201,7 -31,2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 19 111,0 21 971,6 15,0
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 40 920,2 38 551,2 -5,8
Laskennalliset verosaamiset 611,1 1 265,6 107,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 235 137,3 237 309,3 0,9
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 67 202,6 82 171,0 22,3
Velat luottolaitoksille 702,3 310,1 -55,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 602,2 3 644,5 -20,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 632,9 202,7 -68,0
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 331,2 21 057,9 (X) 1)
Muut velat 18 219,0 13 930,4 -23,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 41 994,8 42 209,8 0,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 582,0 699,0 20,1
Laskennalliset verovelat 138,2 116,7 -15,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 46,8 38,1 -18,6
OMA PÄÄOMA 167 887,9 155 101,4 -7,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 39 487,1 39 735,6 0,6
Ylikurssirahasto 7 848,1 6 991,1 -10,9
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 863,3 4 339,9 402,7
Vapaat rahastot 40 064,3 43 719,7 9,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 41 724,3 22 221,9 -46,7
Tilikauden voitto/tappio 37 900,9 38 093,2 0,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 235 137,3 237 309,3 0,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 419,2 479,0 -86,0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 685,3 0,0 -100,0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 733,9 479,0 -72,4
1) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/03/spy_2012_03_2012-12-11_tau_003_fi.html