Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.12.2012, 1000 euroa

  1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2012 Muutos-%
Palkkiotuotot 280 980,0 304 672,8 8,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 514,6 1 683,3 227,1
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 5 722,2 4 354,1 -23,9
Korkotuotot 1 802,2 1 510,4 -16,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 842,0 328,7 -61,0
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 32,0 5,6 -82,5
Liiketoiminnan muut tuotot 13 590,2 15 261,8 12,3
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 303 483,2 327 816,6 8,0
Palkkiokulut 71 241,2 76 039,0 6,7
Korkokulut 633,4 628,6 -0,8
Hallintokulut 136 399,8 141 739,6 3,9
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 586,6 4 140,5 15,4
Liiketoiminnan muut kulut 18 387,8 19 770,8 7,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 514,6 783,0 -48,3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 944,0 286,3 -69,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 70 776,4 84 428,8 19,3
Tilinpäätössiirrot -11 626,0 -11 710,9 0,7
Tuloverot 16 531,1 18 597,5 12,5
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 42 618,3 54 120,4 27,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 2 197,6 10 896,9 395,9
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 44 815,8 65 017,4 45,1

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.12.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/04/spy_2012_04_2013-04-04_tau_002_fi.html