Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
VASTAAVAA .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 65 930
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 3 342
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 356
Lainat ja muut saamiset 36 031
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 14 005
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 15 937
Aineelliset hyödykkeet 5 156
Aineettomat hyödykkeet 10 719
Verosaamiset 2 634
Muut varat 63 599
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 222 709
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 715
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat -
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 052
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa -
Varaukset 2 033
Verovelat 7 377
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma -
Muut velat 76 734
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 2
VELAT YHTEENSÄ 87 937
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 36 713
Ylikurssirahasto 7 830
Muu oma pääoma 195
Muut 4 520
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 180
Kertyneet voittovarat 49 972
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -
Muut rahastot 36 341
(-) Omat osakkeet -978
(-) Ennakko-osingot -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 134 772
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 222 709

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tau_002_fi.html