Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
AKTIVA .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 65 930
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 342
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet -
Finansiella tillgångar som kan säljas 5 356
Lånefordringar och kundfordringar 36 031
Investeringar som hålls till förfall 14 005
Derivat - säkringsredovisning -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 15 937
Materiella tillgångar 5 156
Immateriella tillgångar 10 719
Skattefordringar 2 634
Andra tillgångar 63 599
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning -
SUMMA TILLGÅNGAR 222 709
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel 715
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet -
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 052
Derivat - säkringsredovisning -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk -
Avsättningar 2 033
Skatteskulder 7 377
På anmodan återbetalbart aktiekapital -
Andra skulder 76 734
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 2
SUMMA SKULDER 87 937
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 36 713
Överkursfond 7 830
Annat eget kapital 195
Övriga 4 520
Ackumulerat annat totalresultat 180
Ackumulerade vinstmedel 49 972
Omvärderingsreserver -
Andra fonder 36 341
(-) Egna aktier -978
(-) Förskottsutdelningar -
SUMMA EGET KAPITAL 134 772
SUMMA PASSIVA 222 709

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tau_002_sv.html