Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
AKTIVA . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 65 930 99 618
Finansiella tillgångar som innehas för handel 3 342 3 163
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet - 68
Finansiella tillgångar som kan säljas 5 356 10 369
Lånefordringar och kundfordringar 36 031 4 362
Investeringar som hålls till förfall 14 005 11 013
Derivat - säkringsredovisning - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk - -
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 15 937 16 066
Materiella tillgångar 5 156 5 421
Immateriella tillgångar 10 719 14 270
Skattefordringar 2 634 1 369
Andra tillgångar 63 599 69 030
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - 991
SUMMA TILLGÅNGAR 222 709 235 741
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel 715 251
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet - 2 034
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 052 1 220
Derivat - säkringsredovisning - -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk - -
Avsättningar 2 033 1 696
Skatteskulder 7 377 4 856
På anmodan återbetalbart aktiekapital - -
Andra skulder 76 734 69 188
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 2 12
SUMMA SKULDER 87 937 79 271
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 36 713 40 291
Överkursfond 7 830 6 484
Annat eget kapital 195 195
Övriga 4 520 3 276
Ackumulerat annat totalresultat 180 191
Ackumulerade vinstmedel 49 972 74 983
Omvärderingsreserver - -
Andra fonder 36 341 32 028
(-) Egna aktier -978 -978
(-) Förskottsutdelningar - -
SUMMA EGET KAPITAL 134 772 156 469
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 222 709 235 741
“-” Inga observationer    
På grund av avrundning kan summan av slut- och underposterna avvika från varandra (-/+ 1 000 euro)

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_002_sv.html