Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
VASTAAVAA . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 68 217 99 618 112 026
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 3 342 3 163 2 002
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - 1) 68 1 091
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 356 10 369 10 212
Lainat ja muut saamiset 36 031 4 362 5 547
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 14 005 11 013 10 014
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - - -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 15 937 16 066 16 069
Aineelliset hyödykkeet 5 156 5 421 5 424
Aineettomat hyödykkeet 10 719 14 270 13 556
Verosaamiset 2 634 1 369 1 610
Muut varat 64 496 69 030 74 686
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - 991 -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 225 893 235 741 252 236
VASTATTAVAA . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 715 251 231
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 2 034 2 157
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 052 1 220 2 021
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - - -
Varaukset 2 033 1 696 1 632
Verovelat 7 377 4 856 5 476
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - -
Muut velat 77 336 69 188 64 014
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 2 12 19
VELAT YHTEENSÄ 88 539 79 271 75 557
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 443 40 291 40 221
Ylikurssirahasto 7 830 6 484 6 484
Muu oma pääoma 195 195 195
Muut 4 604 3 276 5 404
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 180 191 107
Kertyneet voittovarat 51 740 74 983 96 715
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - -
Muut rahastot 36 341 32 028 29 934
(-) Omat osakkeet -978 -978 -1 181
(-) Ennakko-osingot - - -1 199
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137 354 156 469 176 679
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 225 893 235 741 252 236
1) “ - “ Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_002_fi.html