Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
Korkotuotot 281 564 786 1 149
Korkokulut 116 227 340 452
RAHOITUSKATE 164 338 446 696
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 5 9 11 1
Osinkotuotot 1 782 1 892 1 902 2 100
Palkkiotuotot 82 235 167 066 248 676 361 166
(Palkkiokulut) 19 482 40 129 61 209 86 309
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 67 1 722 91 142
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 322 469 630 884
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -10 30 3 25
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto - 1) - - -
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 91 344 538 849
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot - - - -
Muut liiketoiminnan tuotot 6 191 9 100 14 343 22 559
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 687 7 694 12 773 22 062
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 668 133 128 192 637 280 050
(Hallintokulut) 36 632 72 083 104 390 147 500
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 22 456 43 215 62 908 88 325
josta: Muut hallintokulut 14 176 28 867 41 482 59 175
(Poistot) 763 1 613 2 562 3 699
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -22 -44 -66 -89
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - - - 1 551
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 130 133 139 455
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä 3 3 3 0
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 30 169 59 346 85 615 126 934
(Tilinpäätössiirrot) -150 1 545 61 1 874
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 5 484 10 913 16 214 23 318
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 24 835 46 888 69 341 101 742
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -411 -671 -968 -1 292
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 24 424 46 217 68 374 100 450
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_001_fi.html