Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
Ränteintäkter [från] 281 564 786 1 149
Räntekostnader 116 227 340 452
FINANSNETTO 164 338 446 696
(På anmodan återbetalbara kostnader) 5 9 11 1
Utdelningar [på] 1 782 1 892 1 902 2 100
Avgiftsintäkter 82 235 167 066 248 676 361 166
(Avgiftskostnader) 19 482 40 129 61 209 86 309
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 67 1 722 91 142
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 322 469 630 884
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -10 30 3 25
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto - 1) - - -
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 91 344 538 849
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar - - - -
Övriga rörelseintäkter 6 191 9 100 14 343 22 559
(Övriga rörelsekostnader) 3 687 7 694 12 773 22 062
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 668 133 128 192 637 280 050
(Administrationskostnader) 36 632 72 083 104 390 147 500
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 22 456 43 215 62 908 88 325
varav: Övriga administrationskostnader 14 176 28 867 41 482 59 175
(Avskrivningar [på]) 763 1 613 2 562 3 699
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -22 -44 -66 -89
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - - - 1 551
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 130 133 139 455
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet 3 3 3 -
VINST / (-) FÖRLUST 30 169 59 346 85 615 126 934
(Bokslutsdispositioner) -150 1 545 61 1 874
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 5 484 10 913 16 214 23 318
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 24 835 46 888 69 341 101 742
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -411 -671 -968 -1 292
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 24 424 46 217 68 374 100 450
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_001_sv.html