Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
AKTIVA .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 112 156
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 325
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 1 275
Finansiella tillgångar som kan säljas 21 622
Lånefordringar och kundfordringar 3 697
Investeringar som hålls till förfall 3 258
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel)
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 12 126
Materiella tillgångar 5 590
Immateriella tillgångar 13 515
Skattefordringar 1 208
Andra tillgångar 94 095
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR 272 868
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel 121
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 3 437
Derivat - säkringsredovisning (skulder)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder)
Avsättningar 1 888
Skatteskulder 7 439
På anmodan återbetalbart aktiekapital
Andra skulder 100 361
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA SKULDER 113 282
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 510
Överkursfond 7 419
Annat eget kapital 295
Övriga 3 285
Ackumulerat annat totalresultat -617
Ackumulerade vinstmedel 80 210
Omvärderingsreserver -2
Andra fonder 31 673
(-) Egna aktier -187
(-) Förskottsutdelningar 0
SUMMA EGET KAPITAL 159 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 272 868

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tau_002_sv.html