Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015
Ränteintäkter [från] 367 622
Räntekostnader 126 286
FINANSNETTO 240 336
(På anmodan återbetalbara kostnader)
Utdelningar [på] 4 032 4 203
Avgiftsintäkter 102 746 212 088
(Avgiftskostnader) 25 098 50 976
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 65 70
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 143 4 172
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 86 34
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto
Kursdifferenser [vinst/ (-)förlust], netto 321 457
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar -988
Övriga rörelseintäkter 7 137 11 844
(Övriga rörelsekostnader) 3 804 10 825
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 86 868 170 415
(Administrationskostnader) 41 451 84 476
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 23 611 49 215
varav: Övriga administrationskostnader 17 840 35 261
(Avskrivningar [på]) 796 1 612
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -23 -45
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 61 118
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet -30
VINST / (-) FÖRLUST 44 582 84 224
(Bokslutsdispositioner) -861 399
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 7 395 14 687
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 38 048 69 139
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -237
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 37 811 69 139

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tau_001_sv.html