Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015
AKTIVA . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 117 236 116 923
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 325 5 846
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 1 275 469
Finansiella tillgångar som kan säljas 22 490 17 537
Lånefordringar och kundfordringar 5 002 3 438
Investeringar som hålls till förfall 3 258 3 312
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel)
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 12 126 12 945
Materiella tillgångar 5 681 6 051
Immateriella tillgångar 13 568 10 099
Skattefordringar 1 208 1 511
Andra tillgångar 95 815 100 837
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning 179
SUMMA TILLGÅNGAR 281 984 279 148
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel 121 121
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 893
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 3 437 3 210
Derivat - säkringsredovisning (skulder)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder)
Avsättningar 1 888 1 927
Skatteskulder 7 879 6 609
På anmodan återbetalbart aktiekapital
Andra skulder 103 502 75 550
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA SKULDER 116 863 89 346
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 37 856 35 964
Överkursfond 7 433 3 758
Annat eget kapital 295 125
Övriga 3 285 3 351
Ackumulerat annat totalresultat -617 -599
Ackumulerade vinstmedel 86 053 114 445
Omvärderingsreserver -2
Andra fonder 33 214 37 039
(-) Egna aktier -2 395 -4 281
(-) Förskottsutdelningar
SUMMA EGET KAPITAL 165 122 189 801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 985 279 148

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tau_002_sv.html