Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 18.4.2016)

Korjattu 18.4.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015
VASTAAVAA . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 117 236 116 923 161 873
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 325 5 846 9 944
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 275 469 234
Myytävissä olevat rahoitusvarat 22 490 17 537 20 228
Lainat ja muut saamiset 5 002 3 438 5 778
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3 258 3 312 2 811
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) - 1) - 9 374
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - - -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 12 126 12 945 13 257
Aineelliset hyödykkeet 5 681 6 051 6 052
Aineettomat hyödykkeet 13 568 10 099 10 597
Verosaamiset 1 208 1 511 2 272
Muut varat 95 815 100 837 102 602
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - 179 850
VASTAAVAA YHTEENSÄ 281 984 279 148 345 872
VASTATTAVAA . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 121 121 9 996
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 1 893 1 785
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 3 437 3 210 3 719
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - - -
Varaukset 1 888 1 927 1 885
Verovelat 7 879 6 609 6 932
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - -
Muut velat 103 502 75 550 80 290
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - -
VELAT YHTEENSÄ 116 863 89 346 104 673
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 856 35 964 43 386
Ylikurssirahasto 7 433 3 758 2 942
Muu oma pääoma 295 125 125
Muut 3 285 3 351 5 779
Kertyneet muut laajan tuloksen erät -617 -599 -668
Kertyneet voittovarat 86 053 114 445 138 882
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -2 - -44
Muut rahastot 33 214 37 039 61 648
(-) Omat osakkeet -2 395 -4 281 -8 766
(-) Ennakko-osingot - - -2 085
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 165 122 189 801 241 199
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 281 985 279 148 345 871
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 18.4.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_002_fi.html