Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
VASTAAVAA .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 116 433
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 579
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 608
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 525
Lainat ja muut saamiset 4 820
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 146
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 25 675
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - 1)
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 13 001
Aineelliset hyödykkeet 6 247
Aineettomat hyödykkeet 12 112
Verosaamiset 5 106
Muut varat 129 091
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 100
VASTAAVAA YHTEENSÄ 335 442
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 25 997
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat -
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 2 088
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) -
Varaukset 1 064
Verovelat 2 187
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma -
Muut velat 99 735
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään -
VELAT YHTEENSÄ 131 144
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 39 462
Ylikurssirahasto 6 617
Muu oma pääoma 125
Muut 5 050
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 220
Kertyneet voittovarat 86 656
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -40
Muut rahastot 66 906
(-) Omat osakkeet -623
(-) Ennakko-osingot -75
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 204 298
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 335 442
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_002_fi.html