Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
AKTIVA .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 116 433
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 579
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 608
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 525
Lånefordringar och kundfordringar 4 820
Investeringar som hålls till förfall 2 146
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 25 675
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) - 1)
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 13 001
Materiella tillgångar 6 247
Immateriella tillgångar 12 112
Skattefordringar 5 106
Andra tillgångar 129 091
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning 100
SUMMA TILLGÅNGAR 335 442
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel 25 997
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet -
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 2 088
Derivat - säkringsredovisning (skulder) -
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) -
Avsättningar 1 064
Skatteskulder 2 187
På anmodan återbetalbart aktiekapital -
Andra skulder 99 735
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning -
SUMMA SKULDER 131 144
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 39 462
Överkursfond 6 617
Annat eget kapital 125
Övriga 5 050
Ackumulerat annat totalresultat 220
Ackumulerade vinstmedel 86 656
Omvärderingsreserver -40
Andra fonder 66 906
(-) Egna aktier -623
(-) Förskottsutdelningar -75
SUMMA EGET KAPITAL 204 298
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 442
1) Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_002_sv.html