Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016
Korkotuotot 208 469
Korkokulut 81 166
RAHOITUSKATE 127 303
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) 1
Osinkotuotot 1 940 2 092
Palkkiotuotot 89 663 183 073
(Palkkiokulut) 23 694 47 472
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 113 100
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 7 179
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 77 172
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 23 372
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 17 65
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot -246 -246
Muut liiketoiminnan tuotot 6 310 12 170
(Muut liiketoiminnan kulut) 6 506 8 689
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 831 142 117
(Hallintokulut) 47 205 93 785
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 27 648 54 591
josta: Muut hallintokulut 19 558 39 194
(Poistot) 1 034 2 052
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -25 -42
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - -60
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) - -
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin . .
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 19 617 46 382
(Tilinpäätössiirrot) -661 2 839
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 4 075 8 965
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 16 202 34 578
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - -2
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 16 202 34 576
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tau_001_fi.html