Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016
VASTAAVAA      
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 116 433 136 270 160 373
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 579 4 506 3 969
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 608 1 106 1 366
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 525 24 024 14 073
Lainat ja muut saatavat 4 820 3 697 7 617
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 146 1 647 1 647
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 25 675 14 330 30 491
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - 1) - -
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 13 001 13 686 14 194
Aineelliset hyödykkeet 6 247 6 437 6 413
Aineettomat hyödykkeet 12 112 12 288 12 237
Muut varat 129 091 98 857 124 524
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 100 453 170
Verosaamiset 5 106 5 721 5 731
VARAT YHTEENSÄ 335 442 323 021 382 805
VASTATTAVAA      
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 25 997 22 839 39 770
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - - -
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 2 088 2 758 2 362
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - - -
Varaukset 1 064 1 719 1 556
Verovelat 2 187 876 4 702
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - 227 61
Muut velat 99 735 75 063 86 897
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - -
Poistoero 69 36 69
Vapaaehtoiset varaukset 4 38 8
VELAT YHTEENSÄ 131 144 103 555 135 425
Pääoma 39 462 40 551 40 022
Ylikurssirahasto 6 617 7 317 7 317
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) 125 231 125
Muu pääoma 5 050 4 105 4 105
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 220 173 918
Kertyneet voittovarat 86 656 98 920 133 884
Uudelleenarvostusrahastot -40 -176 -13
Muut rahastot 66 906 68 967 69 313
(-) Omat osakkeet -623 -623 -8 217
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio - - -
(-) Ennakko-osingot -75 0 -75
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 204 298 219 465 247 380
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 335 442 323 020 382 805
1) ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/03/spy_2016_03_2016-12-22_tau_002_fi.html