Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016 1.1.- 31.12.2016
Korkotuotot 208 469 681 929
Korkokulut 81 166 250 384
RAHOITUSKATE 127 303 431 545
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. ..
Osinkotulot 1 940 2 092 2 107 3 867
Palkkiotuotot 89 663 183 073 276 597 397 135
(Palkkiokulut) 23 694 47 472 71 763 98 592
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. .. 158 201
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 7 179 763 1 871
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 77 172 417 215
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 17 65 200 335
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. .. -230 ..
Muut liiketoiminnan tuotot 6 310 12 170 21 146 44 772
(Muut liiketoiminnan kulut) 6 506 8 689 12 759 17 885
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 831 142 117 217 501 332 990
(Hallinnon kulut) 47 205 93 785 136 172 193 122
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 27 648 54 591 79 757 112 989
josta: Muut hallintokulut 19 558 39 194 56 415 80 134
(Poistot) 1 034 2 052 2 934 4 443
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. -50 506
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 19 617 46 382 92 586 134 048
(Tilinpäätössiirrot) .. 2 839 4 839 ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. 8 965 17 717 ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 16 202 34 578 70 030 114 652
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 16 202 34 576 70 030 114 638
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/04/spy_2016_04_2017-04-18_tau_001_fi.html