Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016 1.1.- 31.12.2016
AKTIVA . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 116 433 136 270 160 373 157 822
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 579 4 506 3 969 4 210
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 608 1 106 1 366 2 877
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 525 24 024 14 073 8 988
Lån och fordringar 4 820 3 697 7 617 6 240
Investeringar som hålls till förfall 2 146 1 647 1 647 .. 1)
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 13 001 13 686 12 443 13 923
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Materiella tillgångar 6 247 6 437 6 413 6 082
Immateriella tillgångar 12 112 12 288 12 237 14 929
Andra tillgångar 129 091 98 857 124 524 146 218
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Skattefordringar 5 106 5 721 5 731 3 859
SUMMA TILLGÅNGAR 335 442 323 021 382 805 392 869
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 2 088 2 758 2 362 3 497
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. ..
Avsättningar 1 064 1 719 1 556 7 489
Skatteskulder 2 187 876 4 702 2 194
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. ..
Andra skulder 99 735 75 063 86 897 108 182
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens 69 36 69 ..
Frivilliga reserver .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 131 144 103 555 135 425 150 392
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 39 462 40 551 40 022 40 121
Överkursfond 6 617 7 317 7 317 7 317
Annat eget kapital .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 5 050 4 105 4 105 7 703
Ackumulerat annat totalresultat 220 173 918 -3 610
Ackumulerade vinstmedel 86 656 98 920 133 884 155 390
Omvärderingsreserver .. .. .. 494
Andra fonder 66 906 68 967 69 313 43 007
(-) Egna aktier .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare .. .. .. ..
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 204 298 219 465 247 380 242 476
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 442 323 020 382 805 392 868
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/04/spy_2016_04_2017-04-18_tau_002_sv.html