Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017
Korkotuotot 112
Korkokulut 74
RAHOITUSKATE 37
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1)
Osinkotulot 3 132
Palkkiotuotot 104 177
(Palkkiokulut) 26 368
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 408
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 202
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 59
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 76
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot ..
Muut liiketoiminnan tuotot 7 557
(Muut liiketoiminnan kulut) 5 170
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 85 118
(Hallinnon kulut) 48 328
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 29 190
josta: Muut hallintokulut 19 138
(Poistot) 1 008
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 35 815
(Tilinpäätössiirrot) ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 26 979
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 26 979
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/01/spy_2017_01_2017-06-22_tau_001_fi.html