Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017
Korkotuotot 112 228
Korkokulut 74 164
RAHOITUSKATE 37 64
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) ..
Osinkotulot 3 132 2 382
Palkkiotuotot 104 177 216 680
(Palkkiokulut) 26 368 54 359
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 408 372
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 202 2 616
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 59 76
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 76 -87
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. ..
Muut liiketoiminnan tuotot 7 557 13 725
(Muut liiketoiminnan kulut) 5 170 8 546
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 85 118 172 963
(Hallinnon kulut) 48 328 94 237
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 29 190 55 602
josta: Muut hallintokulut 19 138 38 634
(Poistot) 1 008 2 051
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 35 815 76 678
(Tilinpäätössiirrot) .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 26 979 55 081
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 26 979 54 850
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/02/spy_2017_02_2017-10-13_tau_001_fi.html