Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017
Ränteintäkter [från] 112 228
Räntekostnader 74 164
FINANSNETTO 37 64
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) ..
Dividend income 3 132 2 382
Avgiftsintäkter 104 177 216 680
(Avgiftskostnader) 26 368 54 359
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 408 372
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 202 2 616
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 59 76
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 76 -87
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. ..
Övriga rörelseintäkter 7 557 13 725
(Övriga rörelsekostnader) 5 170 8 546
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 85 118 172 963
(Administrationskostnader) 48 328 94 237
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 29 190 55 602
varav: Övriga administrationskostnader 19 138 38 634
(Avskrivningar [på]) 1 008 2 051
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 35 815 76 678
(Bokslutsdispositioner) .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 26 979 55 081
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 26 979 54 850
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.6.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/02/spy_2017_02_2017-10-13_tau_001_sv.html