Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017
AKTIVA      
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 135 675 128 926 137 819
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 753 6 388 6 243
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 10 052 9 403 8 216
Finansiella tillgångar som kan säljas 11 100 12 117 12 389
Lån och fordringar 3 234 5 003 4 586
Investeringar som hålls till förfall 1 829 1 329 .. 1)
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 924 15 466 23 726
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. ..
Materiella tillgångar 6 012 5 899 5 786
Immateriella tillgångar 14 782 15 629 14 979
Andra tillgångar 108 367 138 510 160 871
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
Skattefordringar 4 113 4 071 4 364
SUMMA TILLGÅNGAR 346 072 357 948 406 912
PASSIVA      
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 3 828 5 867 5 442
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. ..
Avsättningar 6 689 6 601 6 960
Skatteskulder 3 452 4 715 6 177
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. ..
Andra skulder 91 424 92 578 102 411
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. ..
Avskrivningsdifferens 33 31 32
Frivilliga reserver .. .. ..
SUMMA SKULDER 145 134 134 272 155 939
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 30 347 29 869 30 869
Överkursfond 7 317 3 642 3 642
Annat eget kapital .. .. ..
Övrigt eget kapital 3 975 3 975 3 975
Ackumulerat annat totalresultat -3 166 -2 785 -3 054
Ackumulerade vinstmedel 111 367 136 598 157 118
Omvärderingsreserver .. 2 824 2 861
Andra fonder 49 101 47 388 55 456
(-) Egna aktier .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare .. .. ..
(-) Förskottsutdelningar .. .. -2 154
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 200 940 223 675 250 973
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 074 357 947 406 912
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.9.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/03/spy_2017_03_2017-12-15_tau_002_sv.html