Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017 1.1.- 31.12.2017
VASTAAVAA        
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 135 675 128 926 137 819 187 647
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 753 6 388 6 243 5 698
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10 052 9 403 8 216 8 913
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 100 12 117 12 389 11 370
Lainat ja muut saatavat 3 234 5 003 4 586 5 146
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 1 829 1 329 .. 1) ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 924 15 466 23 726 23 881
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 6 012 5 899 5 786 5 932
Aineettomat hyödykkeet 14 782 15 629 14 979 15 792
Muut varat 108 367 138 510 160 871 162 743
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. ..
Verosaamiset 4 113 4 071 4 364 4 822
VARAT YHTEENSÄ 346 072 357 948 406 912 461 816
VASTATTAVAA        
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 3 828 5 867 5 442 5 469
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. ..
Varaukset 6 689 6 601 6 960 8 535
Verovelat 3 452 4 715 6 177 7 871
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. ..
Muut velat 91 424 92 578 102 411 116 095
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. ..
Poistoero 33 31 32 30
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 145 134 134 272 155 939 175 404
Pääoma 30 347 29 869 30 869 30 744
Ylikurssirahasto 7 317 3 642 3 642 3 642
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. 3 026
Muu pääoma 3 975 3 975 3 975 3 285
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -3 166 -2 785 -3 054 -4 418
Kertyneet voittovarat 111 367 136 598 157 118 188 604
Uudelleenarvostusrahastot .. 2 824 2 861 2 890
Muut rahastot 49 101 47 388 55 456 58 893
(-) Omat osakkeet .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio .. .. .. ..
(-) Ennakko-osingot .. .. -2 154 ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 200 940 223 675 250 973 286 412
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 346 074 357 947 406 912 461 816
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/04/spy_2017_04_2018-04-19_tau_002_fi.html