Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018
AKTIVA  
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 170 032
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 337
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 11 874
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 294
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 6 596
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 4 261
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. 1)
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 24 970
Materiella tillgångar 5 963
Immateriella tillgångar 15 386
Skattefordringar 5 241
Andra tillgångar 124 381
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 1 887
SUMMA TILLGÅNGAR 382 672
PASSIVA  
Finansiella skulder som innehas för handel ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 7 077
Derivat - säkringsredovisning (skulder) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) ..
Avsättningar 8 640
Skatteskulder 2 219
På anmodan återbetalbart aktiekapital ..
Andra skulder 121 788
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA SKULDER 165 408
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 31 418
Överkursfond 5 669
Annat eget kapital ..
Övrigt eget kapital 1 190
Ackumulerat annat totalresultat -4 971
Ackumulerade vinstmedel 96 109
Omvärderingsreserver ..
Andra fonder 61 519
(-) Egna aktier ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 23 635
(-) Förskottsutdelningar ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] ..
SUMMA EGET KAPITAL 217 265
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 382 673
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tau_002_sv.html