Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018
AKTIVA . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 170 032 131 301
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 337 4 372
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 11 874 12 731
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 294 ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 6 596 7 087
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 4 261 3 514
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 24 970 30 808
Materiella tillgångar 5 963 5 854
Immateriella tillgångar 15 386 15 004
Skattefordringar 5 241 5 017
Andra tillgångar 124 381 112 956
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 1 887 ..
SUMMA TILLGÅNGAR 382 672 337 729
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 7 077 9 540
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. ..
Avsättningar 8 640 8 713
Skatteskulder 2 219 2 720
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. ..
Andra skulder 121 788 75 962
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA SKULDER 165 408 116 307
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 31 418 30 456
Överkursfond 5 669 5 669
Annat eget kapital .. 3 026
Övrigt eget kapital 1 190 1 725
Ackumulerat annat totalresultat -4 971 -4 716
Ackumulerade vinstmedel 96 109 74 918
Uudelleenarvostus_rahastot .. ..
Andra fonder 61 519 66 427
(-) Egna aktier .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 23 635 46 317
(-) Förskottsutdelningar .. 2 129
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 217 265 221 422
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 382 673 337 729
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/02/spy_2018_02_2018-10-12_tau_002_sv.html