Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019
Ränteintäkter [från] 121
(Räntekostnader) 103
FINANSNETTO 17
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) ..
Dividend income 1 395
Avgiftsintäkter 88 971
(Avgiftskostnader) 23 754
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 195
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -51
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto ..
Övriga rörelseintäkter 5 501
(Övriga rörelsekostnader) 3 878
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 68 475
(Administrationskostnader) 45 283
varav: (Personalkostnader) 27 158
varav: (Övriga administrationskostnader) 18 125
(Avskrivningar [på]) 1 221
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 21 719
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 8 698
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 13 021
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 13 021

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/01/spy_2019_01_2019-06-27_tau_001_sv.html