Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019
AKTIVA .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 118 776
Finansiella tillgångar som innehas för handel 14 797
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 8 616
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 479
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 2 041
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 15 739
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 969
Materiella tillgångar 4 660
Immateriella tillgångar 18 420
Skattefordringar 6 628
Andra tillgångar 98 647
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA TILLGÅNGAR 307 427
PASSIVA .
Finansiella skulder som innehas för handel ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde ..
Derivat - säkringsredovisning (skulder) ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) ..
Avsättningar 7 254
Skatteskulder 3 020
På anmodan återbetalbart aktiekapital ..
Andra skulder 96 219
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning ..
SUMMA SKULDER 113 817
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 525
Överkursfond 5 669
Annat eget kapital ..
Övrigt eget kapital 1 590
Ackumulerat annat totalresultat 4 796
Ackumulerade vinstmedel 82 312
Uudelleenarvostus_rahastot ..
Andra fonder 61 099
(-) Egna aktier ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 13 020
(-) Förskottsutdelningar ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] ..
SUMMA EGET KAPITAL 193 609
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 307 426

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/01/spy_2019_01_2019-06-27_tau_002_sv.html