Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019
VASTAAVAA . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 118 776 121 882
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 14 797 15 746
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 8 616 5 823
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 479 1 267
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 2 041 2 083
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 15 739 16 070
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 969 19 483
Aineelliset hyödykkeet 4 660 6 169
Aineettomat hyödykkeet 18 420 18 815
Verosaamiset 6 628 8 118
Muut varat 98 647 99 324
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. ..
VARAT YHTEENSÄ 307 427 320 302
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat .. 1 655
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Varaukset 7 254 7 794
Verovelat 3 020 3 821
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. ..
Muut velat 96 219 78 279
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. ..
VELAT YHTEENSÄ 113 817 104 763
Pääoma 24 525 24 646
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. ..
Muu pääoma 1 590 1 590
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 4 796 5 890
Kertyneet voittovarat 82 312 80 508
Uudelleenarvostusrahastot .. ..
Muut rahastot 61 099 66 298
(-) Omat osakkeet .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 13 020 32 619
(-) Väliosingot .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 193 609 215 539
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 307 426 320 302

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/02/spy_2019_02_2019-10-11_tau_002_fi.html