Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2019, tusen euro (Korrigerats 30.3.2020)

Korrigerats 30.3.2020. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019
Ränteintäkter [från] 121 237 315
(Räntekostnader) 103 216 334
FINANSNETTO 17 21 -19
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. ..
Dividend income 1 395 2 941 3 135
Avgiftsintäkter 88 971 187 734 277 952
(Avgiftskostnader) 23 754 46 908 67 796
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. -97
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto .. 587 747
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. -1 252 ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 195 389 538
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -51 -105 -150
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 5 501 12 030 18 084
(Övriga rörelsekostnader) 3 878 7 892 11 810
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 68 475 147 642 219 333
(Administrationskostnader) 45 283 92 943 133 734
varav: (Personalkostnader) 27 158 56 069 78 624
varav: (Övriga administrationskostnader) 18 125 36 873 55 111
(Avskrivningar [på]) 1 221 2 500 3 802
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 21 719 51 697 81 042
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 8 698 19 076 30 176
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 13 021 32 621 50 866
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 13 021 32 621 50 866

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2019, tusen euro (Korrigerats 30.3.2020) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tau_001_sv.html